• PODSTRANICE

Vlada KSB objavila javni poziv za prijem volontera

Na osnovi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 62/15) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-418/15-19 od 04.9.2015.g, Vlada Kantona Središnja Bosna objavljuje
J A V N I P O Z I V
za prijem volontera u kantonalna tijela uprave
Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad),Vlada Kantona Središnja

Natječaj za izbor ravnatelja OŠ "Dr. Boris Ćorić" Kreševo

Na osnovu članka 75. Zakona o osnovnom školstvu SBK ("Službene novine SBK" broj 11/01), članka 106. Statuta osnovne škole "Dr. Boris Ćorić" Kreševo i Odluke o raspisivanju natječaja ur. br. 01-179/15. donesene na sjednici Školskog odbora održanoj 26.7 2015. godine, Školski odbor OŠ "Dr. Boris Ćorić" raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

Javni konkurs Ministarstva privrede KSB

Ministarstvo privrede, na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu broj: 01-02-390/15 od

Federalno ministarstvo kulture - javni poziv

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Broj: 01-14-2678/15
Sarajevo, 26.8.2015. godine


OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za transfere:

 

Poziv na javnu raspravu za istraživanje i korištenje nemetalnih mineralnih sirovina

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 23.8.2015

Broj: 02-18-978/15

 

P O Z I V

na javnu raspravu  za istraživanje i korištenje
nemetalnih mineralnih sirovina

 

Na temelju članka 4.stavak 2. Zakona o koncesijama („Sl. novine KSB/SBK,br. 8/09 i 6/13), Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo

Još jedan javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Na temelju točke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/15) i članka 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“ br.: 50/13, 55/13 i 86/13) kao i

Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

Na temelju Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/15) i Odluke o nastavku realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ broj 01-14-463/15 od 23.07.2015 Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

J A

Natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2015. godinu

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta objavilo je javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ za 2015. godinu.
Tekst javnog natječaja zainteresirani mogu pronaći na linku http://www.fmrpo.gov.ba/dokumentacija/Tekst%20Javnog%20natjecaja%20-%20Zone%202015.pdf, a smjernice za podnositelje projektnih prijedloga na linku http://www.fmrpo.gov.ba/dokumentacija/Smjernice%20za%20podnositelje%20projektnih%20prijedloga%202015.pdf.

Javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015.
Detalji natječaja i potrebni obrasci mogu se naći na linku http://www.fmeri.gov.ba/javni-poziv-za-kandidovanje-programa-utroska-sredstava-trajnog-revolving-fondakod-union-banke-dd-sarajevo--fmeri-za-dugorocno-finansiranje-projekata-putem-dodjele-kredita-za-2015.aspx

Ministarstvo civilnih poslova - Javni natječaj “Sufinanciranje projekata u okviru međunarodne kulturne saradnje” za 2015. godinu

Na temelju članka 8. stavak (6) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BIH“, broj 40/15) i članka 2. stavak (2), članka 8. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za projekte u okviru međunarodne kulturne suradnje za 2015. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b

Ministarstvo civilnih poslova BiH - Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta "Sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2015. godinu

Temeljem  članka 8. stavak (6) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 40/15) i članka 7. Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2015. godinu , Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                               JAVNI POZIV

 

                      ZA DODJELU SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA

Ministarstvo civilnih poslova BiH - Javni natječaj „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2015. godinu

Na temelju članka 8. stavak (6) Zakona o  Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BIH“, broj 40/15) i članka 2. stavak (2), članka 6. st. (1) i (2) Odluke o kriterijima za „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2015. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Herecegovine, o b j

Javni oglas za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Temeljem čl. 24 Zakona o zaštiti okoliša ("Sl. novine SBK/KSB", broj: 04/05) te čl.24 Zakona o Fondu za zaštitu okoliša SBK/KSB („Sl. Novine SBK/KSB“, broj:14/11), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova zaštite okoliša

Javni oglas Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava EKO udruga za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015.g. na prostoru KSB/SBK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Temeljem čl. 24 Zakona

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava Poticaji privredi za 2015. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

 

Ministarstvo privrede / gospodarstva

TRAVNIK

 

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa

Javni poziv Ministarstva prostornog uređenja - utopljavanje zgrada

Na osnovu Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije"  utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH", broj:43/15 od 05.06.2015. godine) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj:04-14-4-491/15-7 od 10.06.2015.godine, Federalno

Podsjećamo: Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/SBK
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj: 02-49-603
Datum: 31.03.2015. godine
NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENO DVORIŠTE, BALKON I NASELJENO MJESTO
Općinski načelnik Općine Kreševo raspisuje Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto u 2015. godini.
Pravo natjecanja imaju svi građani na području općine Kreševo, odnosno za naseljena mjesta predsjednici mjesnih zajednica ili povjerenici iz svakog

Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Državni ured Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH raspisao je javni natječaj za 2015. godinu.
Opširnije...
Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:
• izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, kao

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo četiri javna poziva

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je četiri javna poziva.
Opširnije...
Javni pozivi objavljeni su: za dodjelu sredstava transfera financiranje studentskog standarda, za financiranje iz sredstava transfera za implementaciju Bolonjskog procesa, za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz proračuna FBiH te za financiranje/sufinanciranje programa i projekata u oblasti nauke.
Tekstovi javnih poziva i pripadajući obrasci

Županijsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa - Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za kulturu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
                                                                                                TRAVNIK
Ministarstvo, obrazovanja, znanossti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03), te člana 33. Zakona o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:13/06) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona

Županijsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa - Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
TRAVNIK
Ministarstvo, obrazovanja, znanossti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Na osnovu članova 9, 57. i 58. Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 8/05 i 3/10) ministar  obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport
iz Budžeta

Javni natječaj Općine Kreševo za dodjelu stipendija

Bosna i Hercegovina
Federacija BIH
Kanton Središnja Bosna/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-38-865/15
Kreševo, 18.5.2015.g.  
Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, Općinski načelnik raspisuje
 
                             JAVNI   NATJEČAJ
                             za dodjelu stipendija
1.    studentima  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja sa područja općine Kreševo;
2.    studentima magistarskog i doktorskog

Natječaj UNESCOVOG Međunarodnog fonda za promociju kulture

UNESCOV Međunarodni fond za promociju kulture raspisao je javni poziv za projekte koji mogu podnijeti umjetnici, nevladine organizacije, privatne tvrtke ili javne ustanove čije aktivnosti doprinose promociji kulture i umjetničkog stvaralaštva.
Aktivnosti koje se mogu financirati iz ovog fonda su proizvodnja kulturnih i umjetničkih djela, organizacija kulturnih i umjetničkih događaja nacionalnog, regionalnog i/ili međunarodnog obuhvata koji doprinose kulturi i razvojnim

Poziv poljoprivrednicima - poticaji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Broj: 03-24-sl.-2/15

Kreševo, 04.05.2015. godine

      Na temelju  Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“, broj: 60/14) ova služba donosi:

                                   P  R  I  O 

JKP "Kostajnica" - poziv korisnicima gradskog vodovoda za plaćanje dospjelih obveza

JKP „Kostajnica“ d.o.o. K R E Š E V O
Fra Grge Martića br. 143,
Općinski sud Travnik: 051-0-reg-13-000479
Tel/Fax: 030 806 233
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
                                             POZIV
korisnicima gradskog vodovoda za plaćanje dospjelih obaveza
Imajući u vidu obaveze javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, a koje se sastoje od održavanja mreže,

Javni poziv za odabir korisnika za podizanje nasada jagodičastog voća

                              JAVNI POZIV
za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodastog voća na području općina Travnik, Vitez, Kiseljak, Fojnica, Busovača, Novi Travnik i Kreševo za proljetnu sadnju 2015. godine.
REDAH - regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku općina u okviru IFAD-ovog projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu

Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu zemljišta

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-31-637/15
Datum: 01.04.2015.godine
Na temelju članka 14. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije BiH” broj: 49/06), Odluke za kupovinu zemljišta u poduzetničkoj zoni “Resnik” broj: 01-02-610/15 od 28.03.2015. godini i članka 39.Statuta općine Kreševo broj:01-02-760/08 od 08.05.2008. godine, Općinski načelnik o b

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Studeni 2019
N P U S Č P S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png