opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

TAJNIK OPĆINSKOG ORGANA  UPRAVE - OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Prava, obveze i odgovornosti Tajnika Općinskog organa uprave regulirane su Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, Statutom Općine Kreševo, Poslovnikom Općinskog vijeća i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općinskog organa uprave Općine Kreševo.Poslovi i zadaci Tajnika su da pomaže predsjedatelju Općinskog vijeća u pripremanju sjednica i osiguravanju  uvijeta za rad Općinskog vijeća, radi na izradi Statuta Općine, Poslovnika Općinskog vijeća i drugih normativnih akata vezanih za rad Općinskog vijeća, obavlja stručne poslove za povjerenstva koje formira Općinsko vijeće, organizira izradu «Službenog glasnika Općine Kreševo», organizira rad osobe koja obavlja administrativno-tehničke poslove za Općinsko vijeće, obavlja poslove vezane za status Općinskog vijećnika u skladu sa Izbornim zakonom BiH, koordinira rad Općinskih službi za upravu u cilju  realiziranja  poslova  utvrđenih u programu rada Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Tajnik Općinskog organa uprave za obavljanje poslova i zadataka odgovoran je  predsjedatelju Općinskog vijeća i Općinskom načelniku.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17