info@kresevo.ba +387 (0) 30 806 602

Temeljem članka 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ 26/16), članka 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“ broj: 10/17,11/21), članka 6. Pravilnika o radu JU Dječji vrtić „RADOST“ (broj 32/20 od 16.03.2020. god.), te članka 40. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada Dječjeg vrtića „RADOST“ Kreševo (broj: 33/20, 41/24) raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo

na određeno vrijeme

 

I. ODGAJATELJ – 1. (jedan) izvršitelj

II. NJEGOVATELJ – 1. (jedan) izvršitelj

III. SERVIRKA – 1. (jedan) izvršitelj

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

 

II. Opći i posebni uvjeti

Na javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete,i to:

- da su državljani Bosne i Hercegovine

- da su stariji od 18 godina

- da imaju univerzitetsku diplomu o završenoj školskoj spremi VSS VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,

- svjedodžba o završenoj srednjoj školi

- da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se prijavljuju

- da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Osim općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to za:

Poziciju 1:

- završen VSS ili VŠS odgojno-obrazovnog ili drugog specijaliziranog smjera odgovarajuće vrste

- položen stručni ispit

- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da se protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Poziciju 2:

- VSS ili SSS medicinske struke,

- položen stručni ispit

- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da se protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Poziciju 3:

- KV/SSS (III./IV. stupanj)

- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da se protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

IV. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontakt telefon, dostaviti i sljedeću dokumetaciju:

1. diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju

2. uvjerenje o položenom stručnom ispit za kandidate koji imaju položen stručni ispit

3. uvjerenje o državljanstvu

4. ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

5. ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje posla za koji se prijavljuje

Dokumente pod točkom 5. kandidat dostavlja po izvršenom izboru,a prije potpisivanja ugovora o zasnivanju radnog odnosa.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu, moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starije od 6. mjeseci.

 

IV Ostale napomene

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

 

U skladu sa člankom 47. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK (Službene novine SBK br.:10/17) odgojitelj i stručni suradnik sa završenim visokim obrazovanjem koji prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i nema položen stručni ispit niti ima prethodno radno iskustvo dužan je položiti stručni ispit nakon isteka jedne, a prije isteka druge godine neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirano povjerenstvo za izbor kandidata,te sačiniti rang-listu kandidata koji ispunjavaju uvjete utvrđene Javnim pozivom te provesti postupak intervjua.

Rezultati Javnog natječaja objavit će se na Oglasnoj ploči JU Dječji vrtić „RADOST“,te Web stranici Osnivača.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom slati (putem pošte ili direktno) na adresu:

JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijem djelatnika u JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo na određeno vrijeme

– Prijava na javni natječaj -

Troska bb

71260 Kreševo

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave Javnog poziva u dnevnim ili službenim novinama, te na web stranici Osnivača.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

Kreševo, 14.03.2024. god.

Broj: 04-34-06-45/24

 

298432243_4634406706662003_1916308683729165074_n_1.jpg

Najnovije na portalu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Kreševo

Fra Grge Martića 62, 71260 Kreševo

telefon: +387 (0) 30 806 602

opcina@kresevo.ba

Sva prava pridržana - 2007-2024 Općina Kreševo
Design and development SIK computers

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje.

Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića