opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Nadležnost imovinsko-pravnih  poslova je:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih odnosa,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • provođenje postupka preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • provođenje postupka izvlaštenja (eksproprijacija) i uzurpacije,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu i utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacijskim planom,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti i privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije
 • vršenje  administrativno-tehničkih  poslova  u  postupku  dodjeljivanja  građevinskog  zemljišta
 • vođenje  evidencije  o  građevinskom  zemljištu  u  državnoj  svojini
 • vođenje  evidencije  o  poslovnim  prostorima  i  stanovima  u  vlasništvu  Općine

Izdaju se sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o izuzimanju  građevinskog  zemljišta
 • Rješenje o dodjeli  gradskog  građevinskog  zemljišta
 • Rješenje o izvlaštenju (eksproprijaciji)
 • Rješenje o uzurpaciji
 • Rješenje o korištenju  javne  površine
 • Rješenje o odricanju  prava  vlasništva  u  korist  državne  svojine
 • Rješenje o utvrđivanju  površine  zemljišta  za  redovitu  upotrebu  zgrade
 • Rješenje o naknadi  za  korištenje  građevnog  zemljišta  za  izgrađenu  korisnu  površinu  poslovnog  prostora
 • Rješenje o promjeni  kulture  zemljišta
 • Rješenje o ispravci-izmjeni
 • Rješenje o zakupu  zemljišta

Dokumenti koji se prilažu da bi se dobilo određeno rješenje  su:

 • Zahtjev
 • Kopija  katastarskog  plana
 • Zemljišno  knjižni  izvadak

Formulari

PRIJEDLOG ZA POTPUNO NEPOTPUNO IZVLAŠTENJE

ZAHTJEV ZA DODJELU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVRHU LEGALIZACIJE GRAĐEVINA

ZAHTJEV ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

ZAHTJEV ZA ISPRAVKU IZMJENU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

ZAHTJEV ZA PONIŠTENJE RJEŠENJA O IZVLAŠTENJU

ZAHTJEV ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA UZURPIRANOM ZEMLJIŠTU

ZAHTJEV ZA PROMJENU KULTURE ZEMLJIŠTA

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPORABU ZGRADE

ZAHTJEV ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17