opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

Broj: 02-23-1142/15-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kreševo, 17.9.2015.godine

 

 

 ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

JAVNE NABAVE ROBE: LOT 1 – KONTEJNERI ZA KOMUNALNI OTPAD I LOT 2 – VERTIKALNA DVOKOMORNA PRESA ZA BALIRANJE OTPADA

Na temelju članka 69.st. (1) točka b) i st. (2) točka d), članka 70. st. 1., i 4., Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu robe LOT 1 – kontejneri za komunalni otpad i LOT 2  -vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada broj: 02-23-1141/15-8 od 16.9.2015. godine, u postupku javne nabave robe: LOT 1 kontejneri za komunalni otpad i LOT 2 – vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada Općinski načelnik je donio

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave

Članak 1.

Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu robe: LOT 1 – kontejneri za komunalni otpad i LOT 2 – vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada o poništenju postupka javne nabave.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.kresevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71.stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 02-23-1408 od 13.8.2015.godine. Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave robe za LOT 1 – kontejneri za komunalni otpad iznosi 10.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. Procijenjena vrijednost javne nabave robe za LOT 2 – vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada iznosi 20.000,00 KM bez uračunatog PDV-a. Obavijest o nabavi broj: 616-7-1-9-3-1/15 poslana je na objavu dana 14.8.2015. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabava dana 14.8.2015. godine.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuditeljima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

 

- ponuditelju: „Advanced Eco Solutions“ d.o.o. Sarajevo

- ponuditelju: „Gradatin“ d.o.o. Sarajevo

- ponuditelju: „New Gradeco“ d.o.o. Visoko

Povjerenstvo za javnu nabavu robe LOT 1 – kontejeneri za komunalni otpad i LOT 2 – vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada  imenovano je Rješenjem broj: 02-05-1486 od 28.8.2015. godine u slijedećem sastavu:

  1. Boso Bošnjak – predsjedavajući,
  2. Zlatica Kuliš – član,
  3. Anita Uskoković – član.

Povjerenstvo je dana 16.9.2015.godine dostavilo Izvješće o radu broj 02-23-1142/15-7 od 15.9.2015.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-23-1142/15-6 od 14.9.2015.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 02-23-1142/15-8 od 16.9.2015.godine u postupku javne nabave robe: LOT 1 – kontejneri za komunalni otpad  i LOT 2  - vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada.

U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu robe: LOT 1 – kontejneri za komunalni otpad i LOT 2  -vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

1. Ponuditelj „Gradatin“ d.o.o. Sarajevo  je jedini ponuditelj koji je dostavio ponudu za LOT 1 – kontejneri za komunalni otpad te isti nije dostavio ponude za svaki LOT u posebno odvojenim kuvertama kako stoji u točki 6.tenderske dokumentacije stoga se ponuda odbacuje. Cijena ponude za LOT 1  - kontejneri za komunalni otpad ponuditelja „Gradatin“ d.o.o. Sarajevo iznosi 8.580,00 (osamtisućapetstotinaosamdeset) KM bez uračunatog PDV-a odnosno 10.038,60 (desettisućatridesetosam i 60/100) KM sa uračunatim PDV-om.

Što se tiče LOT-a 2 vertikalne dvokomorne prese za baliranje otpada Povjerenstvo je konstatiralo slijedeće:

2. Ponuditelj „Gradatin“ d.o.o. Sarajevo nije dostavio ponude za svaki LOT u posebno odvojenim kuvertama kako stoji u točki 6.tenderske dokumentacije stoga se ista odbacuje.

Što se tiče dokumentacije ponuditelja „Advanced Eco Solutions“ d.o.o. Sarajevo konstatirano je slijedeće:

Izjava iz članka 45.stavak (1) točaka a) do d) Zakona o javnim nabavama (Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) nije ovjerena pečatom ponuditelja, Izjava iz članka 52. Zakona o javnim nabavama također nije ovjerena pečatom ponuditelja. Ponuditelj nije parafirao sve listove nacrta ugovora kao što je traženo u točki 23.tenderske dokumentacije te nije ovjerio nacrt ugovora. Također, ponuditelj nije dostavio certifikat ISO 14 001. Iz navedenih razloga, ponuda ponuditelja „Advanced Eco Solutions“ d.o.o. Sarajevo se odbija.Cijena ponude za LOT 2 – vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada ponuditelja „Gradatin“ d.o.o. Sarajevo iznosi 9.790,00 (devettisućasedamstotinadevedeset) KM bez uračunatog PDV-a odnosno 11.454,30 (jedanaesttisućačetiristotinepedesetčetiri i 30/100) KM  sa uračunatim PDV-om a cijena ponude ponuditelja „Advanced Eco Solutions“ d.o.o. Sarajevo iznosi 12.700,00 (dvanaesttisućasedamstotina) KM bez uračunatog PDV-a odnosno 14.859,00 (četrnaesttisućaosamstotinapedesetdevet) KM sa uračunatim PDV-om.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je preporuku o poništenju postupka javne nabave donijelo sukladno članku  69. st. 2) d) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“ 39/14). Nakon što je zahtjev za dostavu ponuda za nabavku robe u konkurentskom postupku upućen na tri adrese i objavljeno obavještenje o nabavi na portalu javnih nabava  broj 616-7-1-9-3-1/15 od 14.8.2015.godine i nakon što je Povjerenstvo za javnu nabavu robe LOT 1 – kontejneri za komunalni otpad i LOT 2 – vertikalna dvokomorna presa za baliranje otpada pristupilo analizi i ocjeni ponuda konstatirano je da niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stavak (1) točka b) i stavka (2) točka d) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama. Uložena žalba odgađa nastavak postupka  do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

                                         M.P.                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                   Radoje Vidović

                                                                                                       

 

 

Dostaviti:

  1. Ponuditelju: „GRADATIN“ d.o.o. Sarajevo
  2. Ponuditelju: „ADVANCED ECO SOLUTIONS“ d.o.o. Sarajevo

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17