info@kresevo.ba +387 (0) 30 806 602

Temeljem članka 55. stavak 3. i stavka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju KSB/SBK, Povjerenstvo za provedbu postupka izbora članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtići „RADOST“ Kreševo, imenovano odlukom Općinskog načelnika Kreševo od 08.11.2023. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata za članove Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo

I. Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata za članove Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo:

- dva člana iz reda predstavnika osnivača,

- dva člana iz reda predstavnika roditelja,

- jedan član iz reda predstavnika zaposlenika JU

 

II. Opis poslova:

Upravno vijeće JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo:

a) donosi Statut predškolske ustanove,

b) donosi godišnji program rada Ustanove,

c) razmatra i prihvaća izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada predškolske Ustanove

d) razmatra rezultate predškolskog odgoja i obrazovanja,

e) razmatra plan upisa djece,

f) imenuje i razrješava ravnatelja predškolske Ustanove te vršitelja dužnosti ravnatelja predškolske Ustanove,

g) objavljuje natječaj te provodi proceduru za prijem odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika,

h) odlučuje o žalbama u povodu natječaja,

i) odlučuje o prestanku prava odgojitelja i stručnih suradnikana daljnji odgojno-obrazovni rad,

j) podnosi Izvješće o radu predškolske Ustanove osnivaču, odnosno Ministarstvu,

k) prati uspjeh djece te poduzima mjere za unapređenje uvjeta rada u predškolskoj Ustanovi i poboljšanje odgojno-obrazovnog rada,

l) donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun,

m) donosi opći akt o unutrnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte u skladu sa Zakonom i pravilima Ustanove,

n) odlučuje o prigovorima odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika na ocjenu rada,

o) razmatra prijedloge odluka i preporuke upućene upravnom vijeću te poduzima odgovarajuće mjere,

p) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja predškolske ustanove,

q) rješava određena pitanja s osnivačem,

r) podnosi godišnje izvješće o svome radu osnivaču

s) odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa određenog statutom predškolske ustanove

t) odlučuje o žalbama i prigovorima zaposlenika te njihovim pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa,

u) odlučuje o prigovoru roditelja na rad i odnos zaposlenika prema djeci,

v) donosi poslovnik upravnog vijeća,

w) na propisan način donosi odluku o statusnim promjenama na koje je dana suglasnost i prijavljuje njihov upis u registre te obavlja ostale poslove sukladno zakonu i statutu predškolske ustanove,

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandatni period od četiri godine.

Za svoj rad članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu u visini određenoj odlukom Upravnog vijeća, a u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća.

 

III. Opći uvjeti:

Svi kandidati za poziciju člana Upravnog vijeća moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

- da su državljani Bosne i Hercegovine,

- da su stariji od 18 godina,

- da nisu otpušteni iz drržavne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri (3) godine, prije objavljivanja ovog natječaja,

- da se na njih ne odnosi članak IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da nije osuđivan za kazneno djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnosšću u Upravnom vijeću javne ustanove

 

IV. Posebni uvjeti:

Svi kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- da imaju visoku ili višu školsku spremu (VSS ili VŠS), odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija po bolonjskom sustavu studiranja, za kandidate iz reda osnivača,

- da imaju visoku, višu ili srednju stručnu spremu, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija po bolonjskom sustavu studiranja, za kandidate iz reda zaposlenika i reda roditelja/skrbnika djece,

- da imaju radno iskustvo najmanje 3 godine nakon stjecanja diplome,

- da nije član više od jednog Nadzornog odbora ili Upravnog vijeća,

- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH

 

V. Potrebni dokumenti:

Prijave kandidata trebaju sadržavati: kraći životopis, adresu i kontakt telefon.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjerena preslika diplome,

- uvjerenje o radnom stažu,

- ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe,

- ovjerena izjava da nije osuđivan za kazneno djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom vijeću javne ustanove

- ovjerena izjava da ne podliježe članku IX. stavak 1. Ustava BiH,

- ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci,

- ovjerenu izjavu da nije član više od jednog Upravnog vijeća ili Nadzornog odbora

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije ne starije od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati koju uđu u uži krug pozivaju se na intervju.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH i jednim dnevnim novinama.

 

Prijave s dokumetacijom treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Troska bb

71 260 Kreševo

sa naznakom:

„ Prijava na javni natječaj za izbor članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo – NE OTVARATI“

 

1053327_1374398856112603_1795191640_o.jpg

Najnovije na portalu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Kreševo

Fra Grge Martića 62, 71260 Kreševo

telefon: +387 (0) 30 806 602

opcina@kresevo.ba

Sva prava pridržana - 2007-2024 Općina Kreševo
Design and development SIK computers

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje.

Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića