• PODSTRANICE

Javni oglas za dodjelu donacija JP „BH pošta“ d.o.o. Sarajevo

Javni oglas za dodjelu donacija JP „BH pošta“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 36. stav (1) tačke 22.i 23. Statuta JP „Bhpošta“ d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.3-7572/09, od 16.06.2009. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JP „BH pošta“ d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.2-4018-2/13, od 02.04.2013. godine i člana 24. Pravilnika za dodjelu donacija u JP „BH pošta“ d.o.o. Sarajevo, broj N.O. 2.3-19372/14, od 28.08.2014. godine, Komisija za donacije Uprave Društva o b j a v l j u j e

J A V N I O G L A S / N A T J E Č A J
ZA DODJELU DONACIJA „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO
U 2017. GODINI

I Predmet oglasa / natječaja

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2017. godini dodjeljuje „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:
• SPORTA,
• KULTURE,
• SOCIJALNE POMOĆI,
• HUMANITARNE SVRHE.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima - novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

II Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Pošti.

Pravna lica koja, u godini za koju se dijele donacije, nisu pravdali utrošak sredstava, po osnovu dobijene donacije, za projekte odobrene u prethodnoj godini, nemaju pravo učešća u postupku dodjele donacija u toj kalendarskoj godini.

III Uslovi za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

1. da je registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine;
2. da dostavi popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacije;
3. da dostavi svu traženu / potrebnu dokumentaciju navedenu u tački V Zahtjev za dodijelu donacija ovoga Javnog oglasa / natječaja.

Prijava / aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:

a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;
b) Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni Prijavu za Javni oglas/ natječaj;
c) Program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude
završen.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vršit će se na osnovu kriterija definisanih Pravilnikom za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo. 

V Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dodjelu donacija“, koji je objavljen na web portalu Društva (http://www.posta.ba/) ili se može podići na protokolu u sjedištu Društva, ili protokolima regionalnih Centara pošta, uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

1/ Popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacija;
2/ Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji/osnivanju podnosioca, izdato od strane ovlaštenog organa, iz kojeg se može utvrditi status podnosioca prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost Korisnika i dr.);
3/ Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;
4/ Prijedlog programa / projekta / aktivnosti / manifestacije koja se kandiduje za dodjelu donacije sa specifikacijom troškova;
5/ Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili potvrdu poslovne banke o otvaranju transakcijskog računa;
6/ Izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini od strane Društva, samo za pravna lica koja su u prethodnoj godini dobili donaciju;
7/ Izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, osim u slučajevima da je pravno lice osnovano u prethodnoj godini.

Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, s naznakom: „Prijava na Javni oglas / natječaj za dodjelu donacija u 2017. godini“ – NE OTVARATI - .

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa / natječaja i uz uredno
popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u printanim medijima i sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli donacija Društva, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija, bit će pismeno obavješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacija.

Konačan spisak dobitnika donacija, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će prije zaključivanja ugovora objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i na svojoj web stranici.

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Travanj 2018
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png