opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj: 02-05-997/15-5
Kreševo, 23.6.2015.godine
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
ZA JAVNU NABAVKU RADOVA REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PUTA

I PROPUSTA U PZ „RESNIK“ DIONICA RESNIK – VOLUJAK I. FAZA
OTVORENI POSTUPAK
Na temelju članka 64.stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3., 6., Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu radova – Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza broj: 02-05-997/15-4 od 11.6.2015. godine, u postupku javne nabave: Javna nabavka radova Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza Općinski načelnik je donio
                                                                          ODLUKU
                                                 o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
                                                           Članak 1.
Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavku radova – Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza i Ugovor za javnu nabavu radova – Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza dodjeljuje se ponuditelju „STRABAG za građevinske poslove“ d.o.o. Sarajevo za ponuđenu cijenu u iznosu od 239.404,21 (dvijestotinetridesetdevettisućačetiristotinečetiri i 21/100) KM bez PDV-a odnosno 280.102,93 (dvijestotineosamdesettisućastotinudvije i 93/100) KM sa uračunatim PDV-om kao najbolje ocijenjenom.
                                                             Članak 2.
Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi radova Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I. faza dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju “STRABAG za građevinske poslove“ d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
                                                          Članak 3.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.kresevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.
                                                          Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71.stavak (2) Zakona o javnim nabavama.
Obrazloženje
Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave radova Rekonstrukcija  i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza  broj 02-27-709 od 16.4.2015. godine.
Javna nabava je provedena  u otvorenom postupku.
Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave  je 280.000,00 KM bez PDV-a.
Obavijest o nabavi broj: 616-1-3-6-3-3/15 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 7.5.2015.godine te sažetak Obavijesti o nabavi objavljen je u „Službenom glasniku BiH“ broj 39/15 od 18.5.2015.godine.
Povjerenstvo za javnu nabavu radova Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza imenovano je Rješenjem broj: 02-05-997 od 3.6.2015.godine u slijedećem sastavu:
1.    Ankica Tvrtković – predsjedavajući,
2.    Zlatica Kuliš – član,
3.    Boso Bošnjak – član,
4.    Anita Uskoković – član,
5.    Zorka Vidović – član.
Povjerenstvo za javnu nabavu radova – Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza dostavilo je dana 16.6.2015.godine Izvješće o radu broj 02-05-997/15-3 od 16.6.2015.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-05-997/15-2 od 11.6.2015.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 02-05-997/15-4 od 11.6.2015.godine u postupku javne nabave radova – Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza.
U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu radova – Rekonstrukcija i izgradnja puta i propusta u PZ „Resnik“ dionica Resnik – Volujak I.faza blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno slijedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 4;
- da su blagovremeno zaprimljene 4 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
- da je ponuda ponuditelja „STRABAG za građevinske poslove“ d.o.o. Sarajevo prihvatljiva, ispunjava sve uvjete i dostavljeni su svi dokumenti traženi tenderskom dokumentacijom. Ponuđena cijena iznosi 239.404,21 KM bez PDV-a te se uklapa u proračun ugovornog organa, tj. ponuda je manja od  procijenjene vrijednosti ugovornog organa za predmetnu javnu nabavu;
- da ponude ponuditelja „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo, „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak i „ORMAN d.o.o. Kiseljak nisu prihvatljive iz slijedećih razloga:
Ponuditelj „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo nije ispunio uvjete iz točke 14.2. tenderske dokumentacije, sve stranice ponude nisu numerirane niti parafirane odnosno potpisane od strane osobe koja je ovlaštena da zastupa dobavljača, te su pojedini brojevi stranica prepravljeni korektorom. Ponuđena cijena iznosi  269.966,71 KM bez uračunatog PDV-a.
Ponuditelj „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak nije ispunio sve uvjete tražene u točki 14.2. tenderske dokumentacije gdje stoji da sve stranice ponude trebaju biti numerirane odnosno da samo poleđine listova – stranice koje su prazne ne treba parafirati niti numerirati. Ponuda ponuditelja „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak je znatno veća od procijenjene vrijednosti odnosno proračunskih mogućnosti ugovornog organa. Procijenjena vrijednost ugovornog organa za predmetnu javnu nabavu je 280.000,00 KM bez PDV-a, a ponuda „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak iznosi 352.427,76 KM bez PDV-a.
Ponuditelj „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak nije ispunio sve uvjete tražene u točki 14.2. tenderske dokumentacije gdje stoji da sve stranice ponude trebaju biti numerirane odnosno da samo poleđine listova – stranice koje su prazne ne treba parafirati niti numerirati. Ponuda ponuditelja „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak je veća od procijenjene  vrijednosti odnosno proračunskih mogućnosti ugovornog organa. Procijenjena vrijednost ugovornog organa za predmetnu javnu nabavu je 280.000,00 KM bez PDV-a, a ponuda „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak iznosi 298.649,93 KM bez PDV-a.
U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je  izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog najniže cijene:
Naziv/ ime ponuditelja
   
Cijena ponude (bez PDV – a)   
Cijena ponude (sa uračunatim PDV – om)
„STRABAG za građevinske poslove“ d.o.o. Sarajevo    239.404,21 KM    280.102,93 KM
Izabrani ponuditelj je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene koja je ponuđena u iznosu od 239.404,21 KM bez PDV-a odnosno 280.102,93 KM sa uračunatim PDV-om, dok ponude ostalih ponuditelja nisu prihvatljive iz prethodno navedenih razloga.
Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.
Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja  i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

                                         M.P.                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                    Radoje Vidović
                                         ______________

Dostaviti:
1.    Ponuditeljima
2.   a/a

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17