opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u skladu sa Zakonom objavljuje Program i kriterije utroška sredstava iz proračuna KSB za Poticaje u poljoprivredi u 2015. godine. Više informacija na linku http://www.sbk-ksb.gov.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=103
Na osnovu točke IV. stav 1. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer-potpore u poljoprivredi“ (Poticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) iz Budžeta SBK/KSB za 2015 godinu  („Službene novine SBK/KSB“ broj: _________), a u cilju realizacije navedene Odluke kantonalni ministar poljoprivrede,   vodoprivrede i šumarstva  d o n o s  i:
                                                UPUTSTVO
ZA OSTVARIVANJE  NOVČANIH PODRŠKI  U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI ZA 2015.GODINU
I - OPĆE ODREDBE
1. Ovim Uputstvom propisuju se uvjeti koje moraju ispuniti pravne i fizičke osobe ( u daljem tekstu: Kandidati) za ostvarivanje prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015.godinu (u daljem tekstu: novčane podrške ), uređuju postupci za njihovo ostvarivanje, način isplate novčanih podrški, obveze koje kandidat mora ispuniti prije i nakon primitka  novčane podrške, utvrđuje  plan raspodjele novčanih podrški i propisuje potrebna dokumentacija.
II - NAČIN OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI
   
Pravo na ostvarivanje novčanih podrški imaju kandidati sa područja SBK/KSB (U daljem tekstu: Kanton) koji ispunjavaju uvjete propisane Programom i ovim Uputstvom, te dostave zahtjeve u propisanom roku. Jedan zahtjev ne može obuhvatati više proizvodnji nego se za svaku proizvodnju dostavlja poseban zahtjev.
Općinska služba nadležna za poslove poljoprivrede dužna je provjeriti ispravnost i kompletnost dokumentacije, te poduzeti aktivnosti u svrhu eventualnih ispravljanja nepravilno popunjenih zahtjeva, ili upotpunjavanja nekompletirane dokumentacije. Ukoliko zahtjev, koji je dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sadrži nepotpunu dokumentaciju ili je obrazac zahtjeva popunjen bez obvezujućih podataka, isti će se smatrati neispravnim.
Nakon obrade dostavljene dokumentacije kandidata, odnosno zahtjeva, Stručna služba Ministarstva će u propisanim rokovima, zahtjeve za isplatu novčanih podrški uz zapisnik, obračun i rješenje  dostaviti Ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (U daljem tekstu: Ministar), radi odobravanja i isplate novčanih podrški.
Kontrola dokumentacije; nadzor i kontrolu na terenu vrše poljoprivredna i veterinarska kantonalna inspekcija u okviru svoje nadležnosti.
Dostavljena dokumentacija kandidata  uvodi se u djelovodnik predmeta i akata i momentom upisa postaje službena dokumentacija .   
Ministarstvo će nakon Odluke Vlade o izdvajanju sredstava, obrađenu dokumentaciju u obliku Rješenja i obračunskih tabela dostaviti Ministarstvu financija – Trezoru, radi isplate.
III - POSEBNI KRITERIJI
A - ANIMALNA PROIZVODNJA
A-1  Stimulacija farmskog uzgoja krava-mliječni karton
(1) Pravo na premiju za izradu mliječnog kartona imaju registrirane farme za proizvodnju kravljeg mlijeka, a  korisnik mora  ispounjavati slijedeće uvjete:
- da je upisan u RPG i RK (dokaz : upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Z-1)
- da imaju najmanje 5 (pet) muznih grla na farmi sa važećim mliječnim kartonom,
- da je imanje registrovano i da su grla obilježena u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju životinja i da sva grla posjeduju pasoše izdane od strane agencije za obilježavanje životinja
- da je u sustavu otkupa mlijeka
- da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije u toku uzgoja
- da podnese zahtjev ovlaštenoj općinskoj službi a ona Ministarstvu najkasnije do       31.08.2015.godine
(2) Iznos podrške je 70 KM/muznom grlu za izradu mliječnog kartona
(3) Za ostvarenje novčanih podrški proizvođač putem Općinske službe za poljoprivredu dostavlja  Ministarstvu dokumentaciju kako slijedi:
Popunjen Obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje prava na novčanu podršku                     
b) kopiju cerifikata o registraciji imanja i pasoša za goveda u skladu sa Pravilniku o obilježavanju životinja,
c)  kopiju mliječnog kartona za svako grlo.
d) Ugovor klijenta sa otkupljivačem – prerađivačem da je u sustavu otkupa mlijeka.
          
Stručna služba će nakon terenske obrade (zapisnik), Ministru dostaviti obračun novčane podrške.
A-2  Pčelarstvo-poboljšanje kontrole zdravstvenih uslova
(1) Pravo na podršku ima  korisnik koji mora  ispounjavati slijedeće uvjete:
- da je upisan u RPG ili RK (dokaz : upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Z-1)
- da je pčelinjak pod stalnim veterinarskim nadzorom
- da posjeduje najmanje 30 pčelinjih društava
- da podnese zahtjev ovlaštenoj općinskoj službi a ona Ministarstvu najkasnije do       31.8.2015.godine
(2) Iznos podrške je 5,00 KM/ po pčelinjem društvu.
(3) Za ostvarenje novčanih podrški proizvođač putem Općinske službe za poljoprivredu dostavlja  Ministarstvu dokumentaciju kako slijedi:
    
 a) Popunjeni Obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje prava na novčanu podršku                     
 b) potvrdu o zdravstvenom stanju pčelinjih društava (obrazac A 1-17)
 c) izjavu udruženja pčelara u koje je klijent učlanjen o broju pčelinjih društava i   da se klijent nalazi na popisu članstva udruženja
Stručna služba će nakon terenske obrade (zapisnik), Ministru dostaviti obračun novčane podrške .
 B - BILJNA PROIZVODNJA
B-1 Podizanje novih zasada maline jesenja sadnja 2014 godine i proljetna sadnja 2015. godine
Novčanu podršku za podizanje novih zasada ostvaruju proizvođači koji su zasadili  malinu u  jesen  2014 godine i  proljeće  2015 godine maline na površini od 0,2 do 0,5 ha. Voćnjak mora imati sistem „kap po kap“. Klijent treba biti  upisan u RPG ili RK (dokaz : upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Z-1).
Krajnji rok podnošenja zahtjeva i dostave Ministarstvu je 31.08.2015. godine.
Novčana podrška za podizanje novih zasada maline je 3.000,00 KM/ha.
Za ostvarenje novčanih podrški proizvođač putem Općinske službe za poljoprivredu dostavlja  Ministarstvu dokumentaciju kako slijedi:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje prava na novčane podrške,
b) Zemljišno-knjižni  izvod, posjedovni list, ugovor o zakupu zemljišta ili koncesiji na kojem je  podignut zasad maline.
c) uvjerenje o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti sorte i podloge (orginal ili ovjerenu fotokopiju)         
d) račun za sadnice : poreznu fakturu ili blagajnički račun sa fiskalnim računom (original ili ovjerenu fotokopiju)
e) analizu zemljišta
Stručna služba će nakon terenske obrade (zapisnik) Ministru dostaviti obračun novčane podrške
B-2  Podizanje novih zasada  jagoda i jagodastog voća  2015 godine
Novčanu podršku za podizanje novih zasada ostvaruju proizvođači koji zasade  jagodu ili jagodasto voće u  jesen 2014.godine i proljeće 2015 godine na površini od 0,1 do 0,5 ha. Voćnjak mora imati sistem „kap po kap“.
Krajnji rok podnošenja zahtjeva i dostave Ministarstvu je 31.08.2015. godine. Klijent treba biti upisan u RPG ili RK (dokaz : upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Z-1)
Novčana podrška za podizanje novih zasada  jagode je 3.000,00 KM/ha.
Za ostvarenje novčanih podrški proizvođač putem Općinske službe za poljoprivredu dostavlja  Ministarstvu dokumentaciju kako slijedi:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje prava na novčane podrške,
b) Zemljišno-knjižni  izvod, posjedovni list, ugovor o zakupu zemljišta ili koncesiji na kojem je  podignut zasad maline.
c) uvjerenje o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti sorte i podloge (orginal ili ovjerenu fotokopiju)         
d) račun za sadnice : poreznu fakturu ili blagajnički račun sa fiskalnim računom               (original ili ovjerenu fotokopiju) (original ili ovjerenu fotokopiju)
e) analizu zemljišta
Stručna služba će nakon terenske obrade (zapisnik), Ministru dostaviti obračun novčane podrške.
 B- 3 Podizanje novih zasada visokostablašica
Novčanu podršku za podizanje novih zasada visokostablašica ostvaruju proizvođači koji zasade voćnjak u  jesen 2014.godine i proljeće 2015 godine, na površini od 0,2 do 0,5 ha.
Krajnji rok podnošenja zahtjeva i dostaveMinistarstvu je 31.08.2015 godine.  Klijent treba biti upisan u RPG ili RK (dokaz : upisan broj iz RPG/RK u Obrazac Z-1)
Novčana podrška za podizanje novih zasada visokostablašica  je 4.000,00 KM/ha.
Za ostvarenje novčanih podrški proizvođač putem Općinske službe za poljoprivredu dostavlja  Ministarstvu dokumentaciju kako slijedi:
a) Popunjen obrazac zahtjeva (Z-1) za ostvarivanje prava na novčane podrške,
b) Zemljišno-knjižni  izvod, posjedovni list, ugovor o zakupu zemljišta ili koncesiji na kom je  podignut zasad maline.
c) uvjerenje o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti sorte i podloge (orginal ili ovjerenu fotokopiju)
d) račun za sadnice : poreznu fakturu ili blagajnički račun sa fiskalnim računom (original ili ovjerenu fotokopiju)
e)  analizu zemljišta
Stručna služba će nakon terenske obrade (zapisnik) Ministru dostaviti obračun novčane podrške.
C. INTERVENTNA SREDSTVA
- interventna sredstva za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje
- pomoć poljoprivrednim proizvođačima za održivu proizvodnju
- druge nepredviđene situacije vezane za poljoprivredu
Sredstva će se odobravati na osnovu podnijetih zahtjeva poljoprivrednika, a prema raspoloživim sredstvima Ministarstva.
  
D. SUDSKE PRESUDE
Isplate za sudske presude i žalbe po predmetima iz predhodne godine.
IV - OBVEZE KORISNIKA NAKON PRIJEMA NOVČANIH PODRŠKI
Korisnik novčanih podrški je dužan vratiti novčana sredstva dobivena na osnovu netočnih podataka ili ako namjenska sredstva nenamjenski utroši, zajedno sa zateznim kamatama u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim nadležni kantonalni inspektor naređuje korisniku  povrat novčanih sredstava.
V - NADZOR I KONTROLA
Kontrolu osnovanosti zahtjeva i dokumentaciju obrađuje pravnik odjeljenja poljoprivrede, terensku obradu za novčane podrške vrši stručna poljoprivredna služba Ministarstva, a nadzor poljoprivredna i veterinarska kantonalna inspekcija.
VI – ZAVRŠNE ODREDBE
Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana  od dana objavljivanja u Službenim novinama SBKKSB.
Prilog: Obrazac Z-1 (zahtjev za kantonalnu podršku)
                                                                 M I N I S T A R
                                                                                                 
                                                             Salkan Merdžanić, mr.sc.
Broj: 04-24-436/2015
Datum: 25.6.2015.
                                                                                             

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17