opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je natječaj za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu.

 

Na temelju članka 9. stavak (6) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu („Službeni glasnik BIH“, broj 104/13) i članka 2. Odluke o kriterijima za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Herecegovine, o b j a v lj u j e

J A V N I   NATJEČAJ

za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu

Objavljuje se javni natječaj za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu. Sredstva za ove namjene u iznosu od 270.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva civilnih poslova za 2014. godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu („Službeni glasnik BIH“, broj 104/13), i u skladu Odlukom o kriterijima za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu.

Pravo na podnošenje projekata, na temelju objavljenog javnog natječaja za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. imaju pravne osobe u Bosni i Hercegovini čija je osnovna djelatnost u području kulture i koji djeluju neprofitno. Na dodjelu sredstava nemaju pravo  organizacije koje se bave bilo kakvom profitabilnom kulturnom djelatnošću, niti projekti koji svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

Iz sredstava planiranih u okviru „Međunarodne kulturne suradnje“ sufinanciraju se projekti promocije i afirmacije kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu i to:

a) organiziranje kulturnih manifestacija međunarodnog karaktera u Bosni i Hercegovini u kojima pored sudionika iz Bosne i Hercegovine učestvuju i predstavnici iz najmanje dvije zemlje,
b) potpora učešću umjetnika iz Bosne i Hercegovine na međunarodnim kulturnim manifestacijama na kojima se afirmira kultura iz cijele Bosne i Herecgovine,
c) projekti koji se organiziraju i implementiraju sa partnerima iz drugih država u skladu s potpisanim bilateralnim sporazumima,
d) projekti koji se organiziraju i implementiraju u okviru međunarodnih tijela i inicijativa u kojima Bosna i Hercegovina učestvuje,
e) projekti odobreni u okviru EU programa Kultura,
f) organiziranje manifestacije Dani kulture Bosne i Hercegivine u drugim zemljama.

Za organizaciju manifestacije Dani kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama aplikant mora da u programu sa kojim aplicira osigura ravnomjernu zastupljenost umjetnika i kulturnih radnika iz Republike Srpske i Federacije BIH.

Pri  razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:

a) kvaliteta projekta i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju domaćeg kulturnog stvaralaštva  u međunarodnim okvirima, te realizacija Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju jednog ili više prioriteta iz Akcijskog plana za njenu implementaciju:

1)      promocija kulture,
2)      učešće Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama,
3)      afirmacija umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika,
4)      jačanje sektora kulturnih industrija,
5)       unapređenje suradnje između javnog i civilnog sektora u području kulture.

b) financijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena suradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i europskim mrežama i asocijacijama;

c) održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta;

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja;

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim proračunom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.
Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za znanost i kulturu/natječaji). Kriteriji za vrednovanje obuhvaćaju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeve, te proračun i troškovnu efektivnost aktivnosti.  Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 10% od ukupnog traženog iznosa za sufinanciranje  projekta od strane Ministarstva. U proračunu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traži financiranje od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora.

Podnositelj projekta može aplicirati u skladu sa javnim natječajom za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu, sa projektom čija je ukupna vrijednost minimalno 2.000,00KM i maksimalno do 30.000,00KM, a u proračunu projekta jasno se navedi iznos sredstava za sufinanciranje projekta koji se traži od Ministarstva. Projekti čija je ukupna vrijednost manja od 2.000KM ili veća od 30.000KM neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je otvoren od 09.4.2014. godine do 30.4.2014.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnosilac projekta u periodu od 2007. do 2013. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio financijsko izvješće o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog natječaja za 2014. godinu neće se uzimati u razmatranje. Subjekti koji su krajem prosinca 2013. godine dobili sredstva za projekte u okviru javnog natječaja za 2013. godinu i čiji su projekti u tijeku, mogu aplicirati na javni natječaj za 2014. godinu s tim da uz aplikaciju dostave financijsko izvješće za projekat za koji su dobili sredstva u prosincu 2013. godine sa trenutnim stanjem u realizaciji tog projekta na dan apliciranja na javni natječaj za 2014. godinu.

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BIH 1, 71 000 Sarajevo“.  Projektna dokumentacija se sastoji od prijave i prateće dokumentacije. Cjelokupna dokumentacija dostavlja se u jednom originalnom štampanom primjerku i jednom CD-u sa preslikama cjelokupne dokumentacije snimljene u programima Word i Excel za tabele. Prijava treba da sadrži naziv i ciljeve projekta s kojim se aplicira, ukupan proračun projekta i iznos sredstava koji se očekuje od Ministarstva za sufinanciranje, te obrazloženje u čemu se sastoji značaj i doprinos projekta za oblast međunarodne kulturne suradnje. Prijava ne treba biti duža od jedne stranice i mora biti potpisana i ovjerena pečatom. Uz potpisanu i pečatom ovjerenu prijavu se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a) popunjen, potpisan i ovjeren aplikacioni obrazac sa  prijedlogom projekta;
b) financijski plan projekta na obrascu za proračun, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima (potpisan i ovjeren pečatom);
c) potpisana i ovjerena Izjava podnositelja u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana;
d) preslika rješenja o registraciji i Statut podnositelja zahtjeva;
e) preslika uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj);
f) preslika ugovora s bankom o otvaranju transakcionog računa;
g) pregled prihoda i rashoda za 2013. godinu potpisan i ovjeren;
h) ukoliko je podnositelj zahtjeva član međunarodne ili evropske asocijacije, prilaže se preslika dokaza kojim se potvrđuje članstvo u njoj.

Izjava podnositelja iz točke c), u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana, treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinanciraju projekat, aktivnosti koje se sufinanciraju iz tih sredstava i iznose sredstava.

Aplikacijski obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva (www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za znanost i kulturu/natječaji), gdje je objavljen i tekst javnog natječaja.

Sa subjektima kojima budu doznačena sredstva po ovom natječaju zaključiće se ugovor.

U skladu sa člankom 9. stavak (8) Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za financijski izvještaj koji su objavljeni na web stranici Ministarstva (www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za znanost i kulturu/natječaji).

Odluka o kriterijima za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu na bazi koje se objavljuje ovaj natječaj može se preuzeti na sljedećem linku:
Odluka o kriterijima za sufinanciranje projekata u području „Međunarodne kulturne suradnje“ za 2014. godinu 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17