opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

P1010042

Temeljem članka 4., 121., 122. i 200. Zakona o upravnom postupku (Sl. novine FBiH br. 2/98 i 48/99), te članka 60. i 61. Odluke o komunalnom redu općine Kreševo broj 01-02-1762 od 16. XI.2009. godine, inspektor za zaštitu okoliša, lokalne putove  i komunalne poslove, radi zaštite života i zdravlja građana, po službenoj dužnosti donosi:

 

R  J E Š E NJ E

 

Nalaže se Potrebuješ (Antuna) Josipu iz Sarajeva kao suposjedniku, te zakonskim nasljednicima iza pok. Vonjo-Marunović Ivanke  iz Sarajeva  i zakonskim  nasljednicima iza pok. Marunović Ive Kate iz  Kreševa, da izvrše uklanjanje opasnih dijelova, te sanaciju i popravku dotrajale obiteljske kuće u Kreševu u ulici fra Grge Martića broj 1, koja se nalazi na parceli k.p. broj 354 k.o. Kreševo, a prema  stručnom mišljenju Povjerenstva za davanje stručne ocjene broj 06-23- sl/13 od 08.05.2013. godine.   

Rok uklanjanja opasnih dijelova na objektu: ODMAH

Rok sanacije i dovođenja objekta u stanje tehničke ispravnosti, funkcionalnosti i estetike: mjesec dana.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Dana 07.05.2013. godine, temeljem obilaska terena  od strane inspektora  za zaštitu okoliša, lokalne putove i komunalne poslove općine Kreševo, konstatirano je da je obiteljska kuća 

Potrebuješ (Antuna) Josipa  iz Sarajeva i ostalih suvlasnika u ulici fra Grge Martića  br. 1.

 u Kreševu, koja se nalazi na parceli k.p. broj 354 k.o. Kreševo, opasna za prolaznike i ljude koji stanuju  u neposrednoj blizini. Kuća  je već duže vrijeme napuštena i o njoj nitko ne vodi brigu. Inspektor za zaštitu okoliša, lokalne putove i komunalne poslove više je puta upozoravao suvlasnike na opasnost od objekta, na što su se isti oglušili.

Na poziv inspektora nitko od suvlasnika nije se želio odazvati pozivu i poduzeti mjere zaštite objekta, kako isti ne bi bio opasan. Ovim su svi suvlasnici objekta učinili prekršaj po članku 60. i 61. Općinske Odluke o komunalnom redu od 2009. godine, te im se nalaže kao u dispozitivu rješenja. Opasne dijelove s objekta obiteljske kuće svi suvlasnici su dužni

odmah ukloniti, kako bi  kuća bila  sigurna za prolaznike koji se kreću prometnicom uz nju. Sanaciju i dovođenje kuće u stanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti, svi suvlasnici dužni su izvršiti u zadanom roku, o svom trošku i sukladno stručnom mišljenju Povjerenstva za davanje stručne ocjene općine Kreševo od  08.05.2013. godine.

Ukoliko se u ostavljenom roku ne postupi po ovom rješenju, uklanjanje opasnih dijelova će  se izvršiti po zahtjevu općine Kreševo, a na Vaš teret.        

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana Načelniku općine Kreševo.

Žalba se predaje putem ove službe. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Taksa na žalbu iznosi 8 KM.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17