opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovi Odluke Vlade Županije Središnja Bosna o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava broj 01-11.7-360/2020 od 4. V. 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva Županije Središnja Bosna raspisuje

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera Civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti

I PREDMET

Pozivaju se pravne i fizičke osobe s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera Civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti da se prijave na ovaj javni poziv kako bi im bila osigurana sredstva za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za  travanj 2020. godine definirane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406 KM.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE (ZAHTJEVA) I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Prijavu (Zahtjev) na ovaj javni poziv mogu podnijeti samo one pravne i fizičke osobe s pravnim subjektivitetom koje imaju sjedište na području županije ako ispunjavaju sljedeće uvjete: 
1) da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama stožera Civilne zaštite (lista zabranjenih djelatnosti po KD BiH 2010. godine može se preuzeti OVDJE);
2) da su ispunili obveze po osnovi javnih prihoda zaključno sa 29. II. 2020. godine;
3) da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u razdoblju od proglašenja prirodne nesreće (18. III. 2020. godine) do dana objave ovog javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
4) da kod Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine imaju prijavljene zaposlene za mjesec za koji traže sufinanciranje minimalne neto plaće za zaposlene.
Napomena: U obrtničkim djelatnostima pravo na sufinanciranje imaju i vlasnici obrta, i to naknade u visini 50% minimalne neto plaće definirane Općim kolektivnim ugovorom.

Na ovaj javni poziv nemaju pravo podnošenja prijave (zahtjeva):

1) javna preduzeća, banke i druge financijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
2) gospodarska društva čiji su žiro-računi blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
3) gospodarska društva koja su pod stečajom i likvidacijom.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Pravne i fizičke osobe s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera Civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti podnose Zahtjev za dodjelu finanscjskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za travanj 2020. godine na obrascu koji se može preuzeti OVDJE, kao i na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Središnja Bosna u dijelu pod nazivom Obrasci.
Uz popunjen obrazac Zahtjeva potreno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (za fizičke osobe/obrtnike);
2) uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
3) obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);
4) ovjerenu (od strane Porezne uprave) specifikaciju uz isplatu plaće za uposlenike (Obrazac 2001) ili ovjerenu specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za veljaču 2020. godine;
5) za radnike kojima je istekao ugovor o radu i/ili su sporazuno prekinuli radni odnos potrebno je priložiti dokaze – ugovor o radu ili sporazum o raskidu ugvora o radu, pojedinačno po radniku.

Priloženi dokumenti moraju biti ovjereni od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE (ZAHTJEVA) S TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM I ROK ZA PRIJAVU

Zbog povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID 19 ovjeren i potpisan Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu gospodarstva elektronskim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., s naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava pravnim i fizičkim osobama s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera Civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti”
Zahtjev i tražena dokumentacija smatrat će se primljenim nakon što pošiljatelj od strane primatelja dobije potvrdu da je e-mail  zaprimljen u Ministarstvu u skladu s članom 16. Zakona o elektronskom dokumentu F BiH ( “Sl. Novine F BiH” broj: 55/13-1).
Ministarstvo ne snosi nikakve troškove prema podnositeljima zahtjeva te zadržava pravo da zahtjev u cijelosti, djelomično ili u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora, a prispjela dokumentacija neće biti vraćena. 
Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 7 (sedam) dana od dana objave na službenoj web stranici Vlade ŽSB.

V POVJERENSTVO ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

1) Ministar imenuje povjerenstvo koje razmatra primljene zahtjeve i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava (u daljem tekstu Povjerenstvo).
2) Povjerenstvo je dužno dani zadatak obaviti u roku ne dužem od sedam dana od dana zatvaranja javnog poziva.
3) Povjerenstvo ministru podnosi izvještaj o radu s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
4) Prijedlog povjerenstva ministar upućuje županijskoj vladi i ona donosi odluku o dodjeli sredstava.
5) S korisnicima sredstava Ministarstvo gospodarstva zaključuje ugovor o implementaciji odobrenih sredstava.
6) Nadzor i provjeru namjenskog korištenja sredstava od strane korisnika vršit će Povjerenstvo za nadzor, koje imenuje ministar.
7) Ukoliko se utvrdi da je korisnik sredstava nenamjenski utrošio sredstva, dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na račun Vlade u roku od 30 dana otkad to od njega pisanim putem zatraži Ministarstvo. U suprotnom će biti pokrenut postupak pred nadležnim organima protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva.
8) Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupan iznos doznačenih sredstava dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom na račun Vlade u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje.
9) Korisnici sredstava obvezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti Izvještaj o utrošku proračunskih sredstava po propisanom obrascu "Izvještaj po Javnom pozivu o utošku sredstava" (Izvještaj o utrošku sredstava travanj) s prilozima, najkasnije u roku do 15 dana od dana okončanja programa, odnosno od dana isteka roka predviđenog za realizaciju programa.

OSTALE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511 -217 od 08 do 15 sati ili putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MINISTAR
                                                                                                                    
                                                                                                                                             Nisvet Hrnjić

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17