opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji BiH (“Službene novine FBIH” broj: 35/05) I Zaključka Vlade o prijemu volontera u kantonalnim ministarstvima, Vlada Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna, r a s p i s u j e:

 

J A V N I  O G L A S

Za prijem volontera u kantonalnim ministarstvima KSB - SBK

 

Predmet Javnog poziva je prijem 168 volontera slijedećih zanimanja:

 

Ministarstvo unutarnjih poslova: (ukupno 21 volonter)

 - Pravni fakultet………………….……… 3 volontera

 - Ekonomski fakultet ……………….. 5 volontera

 - Kriminalistički fakultet……………. 4 volontera

 - Fakultet sigurnosnih i mirovnih studija …. 3 volontera

 - Fakultet informacijskih tehnologija ……… 1 volonter

 - Fakultet političkih nauka, smjer socijalni rad…. 1 volonter

 - Elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo… 2 volontera

 - Fakultet političkih nauka, smjer žurnalistika….. 1 volonter

 - Prometni fakultet, smjer cestovni promet……… 1 volonter

 

Ministarstvo gospodarstva/ privrede: ( ukupno 21 volonter)

 - Diplomirani pravnik……………….. 4 volontera

 - Diplomirani ekonomist…………….. 4 volontera

 - Inženjer mašinstva………………… 2 volontera

 - Inženjer saobraćaja………………….. 2 volontera

 - Inženjer elektrotehnike……………… 2 volontera

 - Inženjer informatike………………….. 2 volontera

 - Inženjer kemije……………………….. 2 volontera

 - Građevinski inžinjer………………….. 1 volonter

 - Inženjer rudarstva……………………. 1 volonter

 - Prirodno matematički fakultet(smjer mikrobiologija) 1 volonter

 

Ministarstvo financija: (ukupno 21 volonter)

 - Diplimirani ekonomista………………… 16 volontera

 - Diplomirani pravnik………………………….. 4 volontera

 - Političke nauke……………………………….. 1 volonter

 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka I stambenih poslova: (ukupno 21 volonter)

 - Diplomirani pravnik……………………. 4 volontera

 - Diplomirani ekonomist…………………. 5 volontera

 - Inžinjer građevine………………………. 2 volontera

 - Inžinjer arhitekture………………………. 2 volontera

 - Inžinjer elektrotehnike ………………….. 2 volontera

 - Inžinjer kemijske tehnologije……………. 2 volontera

 - Inžinjer informatike …………………….. 2 volontera

 - Inžinjer ekologije ……………………….. 2 volontera

 

Ministarstvo pravusuđa i uprave: (ukupo 21 volonter)

 - Diplomirani pravnik…………………………. 15 volontera

 - Diplomirani ekonomista……………………… 6 volontera

 

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta: (ukupno 21 volonter)

 - pravnik………………………………… 3 volontera

 - ekonomist……………………………. 3 volontera

 - informatičar…………………………. 4 volontera

 - pedagog…………………………….. 2 volontera

 - psiholog…………………………….. 2 volontera

 - inžinjer prometa………………………… 1 volonter

 - profesor engleskog jezika………………. 1 volonter

 - profesor hrvatskog jezika……………….. 1 volonter

 - profesor bosanskog jezika………………. 1 volonter

 - profesor geografije………………………. 1 volonter

 - defektolog………………………………... 1 volonter

 - arheolog………………………………….. 1 volonter

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: (ukupno 21 volonter)

 - diplomirani pravnik………………………… 2 volontera

 - diplomirani ekonomist………………………. 2 volontera

 - inžinjer šumarstva…………………………….. 1 volonter

 - veterinar……………………………………. 2 volontera

 - prehrambeni tehnolog……………………….. 6 volontera

 - inžinjer poljoprivrede……………………….. 8 volontera

Ministarstvo zdravstva I socijalne politike: (ukupno 21 volonter)

 - pravnik…………………………….………. 2 volontera

 - ekonomist………………………….……… 3 volontera

 - sanitarni inžinjer ………………………….. 3 volontera

 - socijalni radnik …………………..………. 13 volontera

 

Opći uvjeti:

 Kandidati moraju ispunjavati opće uslove predviđene članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BIH”, broj 29/03,23/04, 39/04, 54/04, 67/05 I 8/06) i to:

 1. da su državljani BIH

 2. da su stariji od 18 godina

 3. da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koja se prijavljuju

 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak

 5. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne I Hercegovine

 

Posebni uvjeti:

 Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 1.Za sve pozicije: Dokaz o završenoj VSS – diploma ili uvjerenje o diplomiranju- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ( 180 ETCS bodova) ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja tražene struke ( 240 ili više ETCS bodova)

 

Spisak potrebnih dokumenata:

 1. Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon dostaviti

 2.Diplomu o završenom fakultetu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH)

 Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije.

 Dokumenti kojima se dokazuje ispunajvanje općih uslova iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BIH izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog oglasa.

 

Ostale napomene:

 Kandidati trebaju navesti za koje ministarstvo apliciraju ( svaka prijava zasebno)

 Volonteri imaju pravo na novčanu naknadu u skadu sa članom 43. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasi SBK, Službene novine SBK/KSB, broj: 2/2012.), uz napomenu da će se i volonterima isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

 Svako ministarstvo će formirati svoju komisiju za prijem volontera.

 Resorni ministar će odlučivati o mjestu odrađivanja volonterskog rada.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za zajedničke poslove, Ul. Stanična 43. Travnik ( prijava na javni oglas – volonteri za ministartvo _________________________)- ne otvaraj ( obavezno navesti za koje ministarstvo se aplicira,

 prijava u kojoj ne bude jasno vidljivo za koje ministarstvo se aplicira neće se otvarati niti uzeti u razmatranje).

 Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Večernji list”Mostar i ”Dnevni avaz” Sarajevo, kao i Internet adresi (web): www.sbk-ksb.gov.ba

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Služba za zajedničke poslove

KSB -SBK

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17