• PODSTRANICE

Javni natječaj – podrška za tehničku kulturu i inovacije

Na temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15 i 11/17) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

 

I. Predmet natječaja

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u svrhu financiranja/ sufinanciranja programa i projekata koji se odnose na:

 

  1. promoviranje tehničke kulture i
  2. udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

II. Opći kriteriji

Sredstva od igara na sreću usmjeravaju se za financiranje projekata i programa na osnovu sljedećih općih kriterija:

1) doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),

2) povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,

3) precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,

4) detaljno obrazloženje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,

5) transparentnosti i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,

6) preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen, i

7) iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno učešća u financiranju projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

III. Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u skladu sa člankom 3 Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, utvrdilo posebne kriterije za:

  1. promoviranje tehničke kulture

- kontinuitet organizacije,

- održivost projekta,

- registracija za obavljanje djelatnosti iz oblasti tehničke kulture,

- dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

  1. udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

- broj priznanja i nagrada koje su članovi udruženja dobili za inovacije od međunarodnog značaja,

- kontinuitet postojanja nagradnog fonda za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja,

- broj članova udruženja,

- dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Prilikom bodovanja i izrade rang liste korisnika prednost će imati projekti i programi predloženi od strane korisnika koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti tehničke kulture i koji se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.

Programi – projekti koji budu predloženi od strane podnosilaca zahtjeva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će podržati u skladu sa financijskim mogućnostima, što je precizirano u obrascu zahtjeva.

 

IV. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava od igara na sreću za financiranje programa i projekata mogu biti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Svaki pojedinačni korisnik sredstava može po Javnom natječaju podnijeti samo jedan zahtjev za dodjelu sredstava iz jedne oblasti kod jednog resornog ministarstva.

 

V. Potrebna dokumentacija

Zahtjev za dodjelu sredstava sadrži sljedeće podatke:

1) naziv udruženja ili organizacije, sa osnovnim podacima;

2) imena lica odgovornih za realizaciju programa - projekata;

3) broj transakcijskog računa;

4) realizovani programi - projekti;

5) naziv programa - projekta;

6) oblast na koju se program - projekat odnosi;

7) opis programa - projekta sa ciljevima;

8) indikatori učinka;

9) iznos sredstava koji se traži;

10) struktura sredstava financiranja programa - projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.);

11) ovlašćeno - odgovorno lice za realizaciju programa, i

12) rok realizacije projekta.

Uz zahtjev, podnosilac zahtjeva prilaže:

1) dokaz o registraciji,

2) posljednji godišnji obračun o poslovanju s izuzećem udruženja i humanitarnih organizacija koje su registrovane manje od godinu dana,

3) dokaz o realizovanim projektima,

4) ovjerena izjava u kojoj su navedena priznanja i nagrade inovatorima, članovima udruženja, za inovaciju od međunarodnog značaja,

5) Odluka o formiranju nagradnog fonda i lista ranije isplaćenih nagrada inovatorima za inovaciju od međunarodnog značaja (ako su isplaćivane),

6) druge dokaze u vezi s kriterijima natječaja.

Zahtjev za dodjelu sredstava popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji se, zajedno sa Javnim natječajem, može preuzeti sa web stranice Ministarstva www.fmrpo.gov.ba. Podnosilac zahtjeva treba pravilno popuniti zahtjev i ovjeriti svaku stranicu popunjenog obrasca zahtjeva, potpisom odgovorne osobe i pečatom organizacije.

Zahtjevi za dodjelu sredstava koji ne budu sadržavali podatke i priloženu dokumentaciju propisanu Uredbom i tekstom Javnog natječaja odbacit će se kao nepotpuni. Neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani.


VI. Način podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pisarne ili poslati preporučeno poštom na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar

s obveznom napomenom: „za Javni natječaj - Financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“ - NE OTVARATI -


Na poleđini koverte je potrebno navesti naziv podnosioca zahtjeva, adresu i kontakt telefon.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objave javnog natječaja u dvije dnevne novine i na web stranici ministarstva.

NAPOMENA:

Korisnicima sredstava koji nisu ispunili obavezu pravdanja ranije dodijeljenih sredstava, neće se dopustiti sudjelovanje u ovom natječaju.

Prema korisnicima sredstava dodijeljenih po ovom Javnom natječaju, koji ne ispune obveze iz članka 12 Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15) primjenit će se odredbe članka 7 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/17), kako je navedeno i u obrascu zahtjeva.

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima, kojima je nakon provedene procedure odobrena raspodjela sredstava po ovom Javnom natječaju, donosi Vlada Federacije BiH a bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“ i na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Mostar, 20.04.2017. godine

                                                                                        M I N I S T A R

Broj: 01-14-137/17                                                                 Amir Zukić      

 

IZDVOJENI JAVNI NATJEČAJI

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Travanj 2018
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png