opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

Broj:02-27-1489/15-7                                                                                                                                                                                                           

Kreševo, 23.10.2015.godine

 

 ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

JAVNE NABAVE RADOVA REKOSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTA R443: KREŠEVO – TARČIN, DIONICA BLINJE – SASTAVCI OD P187 (ST. 5+548) DO P207 (ST.5+863), L= 315 m

Na temelju članka 69. st. (1) točka b) i st. (2) točka d), članka 70. st. 1. i 4. Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu radova Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kreševo – Tarčin, dionica Blinje – Sastavci od P187 (st. 5+548) do P207 (st. 5+863), L=315 m broj: 02-27-1489/15-6 od 20.10.2015. godine, u postupku javne nabave radova Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kreševo – Tarčin, dionica Blinje – Sastavci od P187 (st. 5+548) do P207 (st. 5+863), L=315 m, Općinski načelnik d o n o s i

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave


Članak 1.


Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu i poništava postupak javne nabave
radova Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kreševo – Tarčin, dionica Blinje – Sastavci od P187 (st. 5+548) do P207 (st. 5+863), L=315 m .


Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.kresevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.


Članak 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje


Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 02-27-1489 od 28.8.2015. godine.


Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka.


Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 128.200,00 KM.

Obavijest o nabavi broj: 616-1-3-10-3-8/15 objavljena je Portalu javnih nabava 9.9.2015. godine, a sažetak obavijesti o nabavi u „Službenom glasniku BiH“ broj 74/15 od 21.9.2015. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu radova Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kreševo – Tarčin, dionica Blinje – Sastavci od P187 (st.5+548) do P207 (st.5+863), L=315 m  imenovano je Rješenjem broj 02-27-1489/15-1 od 6.10.2015. godine u slijedećem sastavu:

  1. Anita Uskoković – predsjedatelj,
  2. Zlatica Kuliš – član,
  3. Bojana Trogrlić – član,
  4. Ankica Tvrtković  - član,
  5. Zorka Vidović – član i

Marijana Bešlić – tajnik.

Povjerenstvo je dana 21.10.2015. godine dostavilo Izvješće o radu broj 02-27-1489/15-5 od 20.10.2015. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-27-1489/15-6 od 20.10.2015. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 02-27-1489/15-6 od 20.10.2015. godine u postupku javne nabave radova Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kreševo – Tarčin, dionica Blinje – Sastavci od P187 (st. 5+548) do P207 (st. 5+863), L=315 m.

U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu radova Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kreševo – Tarčin, dionica Blinje – Sastavci od P187 (st.5+548) do P207 (st.5+863), L=315 m blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

Ponuditelj „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak je dostavio sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom. Međutim, ponuditelj je ponudio cijenu  u iznosu od 144.220,34 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost Ugovornog organa za zaključivanje Ugovora je 128.200,00 KM bez PDV-a.

Ponuditelj „BUCOMERC“ d.o.o. Kiseljak je dostavio sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom. Međutim, ponuditelj je ponudio cijenu u iznosu od 144.432,10 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost Ugovornog organa je 128.200,00 KM bez PDV-a.

Ponuditelj konzorcij „SARAJEVOPUTEVI“ d.d. i „MGBH“ d.o.o. je dostavio sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom. Međutim, ponuditelj je  ponudio cijenu u iznosu od 148.275,45 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost Ugovornog organa je 128.200,00 KM bez PDV-a.

Ponuditelj „MILIČEVIĆ“ d.o.o Kreševo nije dostavio kopiju bilance stanja za 2013. godine i kopiju bilance uspjeha za 2014. godinu. Ponuditelj je ponudio cijenu u iznosu od 113.312,17 KM bez PDV-a.

Ponuditelj „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak nije ovjerio pečatom ponuditelja Izjavu iz članka 45. stavak (1) točaka a) do d) i Izjavu iz članka 52.  Zakona o javnim nabavama BiH . Ponuditelj je ponudio cijenu u iznosu od 128.031,10 KM.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je preporuku o poništenju postupka javne nabave donijelo sukladno članku  69. st. 2) d) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“ 39/14).

Nakon što je obavijest o nabavi broj 616-1-3-10-3-8/15 objavljena na Portalu javnih nabava i sažetak obavijesti o nabavi u „Službenom glasniku BiH“ i nakon što je Povjerenstvo za javnu nabavu radova Rekonstrukcija regionalnog puta R443: Kreševo – Tarčin, dionica Blinje – Sastavci od P187 (st. 5+548) do P207 (st. 5+863), L=315 m pristupilo analizi i ocjeni ponuda konstatirano je da niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stavak (1) točka b) i stavka (2) točka d) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka  do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

                                         
                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                     Radoje Vidović

 

Dostaviti:

- ponuditeljima

- a/a

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17