opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj:02-25-1601/15-10                                                                                                                                                                                                     
Kreševo, 22.10.2015. godine
                       ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
                              ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA
                               VODOSPREMNIKA – REZERVOARA ORUNJ

                            
                           KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

Na temelju članka 64.stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3., 6., Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu radova – Izgradnja vodospremnika – rezervoara Orunj broj 02-25-1601/15-9 od 19.10.2015.godine Općinski načelnik
d o n o s i
                                                           ODLUKU
                                      o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 1.
Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu i Ugovor za javnu nabavu radova Izgradnja vodospremnika – rezervoara Orunj dodjeljuje se ponuditelju „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo za ponuđenu cijenu u  iznosu od 54.508,40 (pedesetčetiritisućepetstotoinaosam i 40/100) KM bez PDV-a odnosno 63.774,83 (šezdesettritisućesedamstotinasedamdesetčetiri 83/100) KM sa uračunatim PDV-om kao najbolje ocijenjenom.
Članak 2.
Prijedlog  Ugovora o javnoj nabavi radova Izgradnja vodospremnika – rezervoara Orunj dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.kresevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71.stavak (2) Zakona o javnim nabavama.
Obrazloženje:
Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave radova Izgradnja vodospremnika – rezervoara Orunj  broj 02-25-1601/15 od 22.9.2015.godine. Javna nabava je provedena  u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave  je 54.700,00 KM  bez PDV-a. Obavijest o nabavi broj: 616-7-3-11-3-9/15 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 23.9.2015. godine.
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuditeljima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):
-    „Bafas“ d.o.o. Kreševo,
-    „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak i
-    „Miličević“ d.o.o. Kreševo.
Povjerenstvo za javnu nabavu radova Izgradnja vodospremnika – rezervoara Orunj imenovano je Rješenjem broj: 02-25-1601/15-5 od 9.10.2015.godine u slijedećem sastavu:
1. Boso Bošnjak – predsjednik,
2. Zlatica Kuliš – član,
3. Bojana Trogrlić – član,
    Marijana Bešlić – tajnik.
Povjerenstvo je dana 20.10.2015.godine dostavilo Izvješće o radu broj 02-25-1601/15-8 od 19.10.2015. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-25-1601/15-7 od 19.10.2015. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 02-25-1601/15-9 od 19.10.2015. godine u postupku javne nabave radova Izgradnja vodospremnika – rezervoara Orunj. 
U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponuda;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
- da je ponuda ponuditelja „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo prihvatljiva,
- da ponuda ponuditelja „CESTE COMPANY“ d.o.o. Kiseljak nije prihvatljiva iz slijedećih razloga: redni brojevi stranica ponude su prepravljani korektorom, a ponuđena cijena je veća od procijenjene vrijednosti ugovornog organa za zaključivanje ugovora.
U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je  izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuditelj jedini ponuditelj koji je ispunio sve uvjete i dostavio sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom te da se ponuđena cijena uklapa u procijenjenu vrijednost ugovornog organa za zaključivanje Ugovora.
Naziv/ ime ponuditelja
   
Cijena ponude (bez PDV – a)   
Cijena ponude (sa uračunatim PDV – om)
1.    „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo    54.508,40 KM    63.774,83 KM
Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama, članka 6.stavak (7) Pravilnika o radu povjerenstva za javne nabave Općine Kreševo broj 02-02-245/15-1 od 3.3.2015.godine te članka 13.stavak (2) Pravilnika o javnim nabavama broj 02-02-245/15-2 od 3.3.2015.godine odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.
Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja  i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.
                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                  Radoje Vidović, v.r.
                                       
Dostaviti:
1. Ponuditeljima
2. a/a

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17