opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Sreišnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

 

Broj: 02-14-1133/15-11

Kreševo, 31.7.2015. godine

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVKU UTOPLJAVANJW SPORTSKE DVORANE - FASADA

KONKURENTSKI POSTUPAK


Na temelju članka 64.stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3., 6., Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu radova Utopljavanje sportske dvorane - fasada u postupku javne  nabave radova Utopljavanje sportske dvorane - fasada Općinski načelnik je donio 

 

ODLUKU


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 


Članak 1.

 

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu radova Utopljavanje sportske dvorane - fasada i Ugovor za javnu nabavu radova Utopljavanje sportske dvorane - fasada  dodjeljuje se ponuditelju „MILIČEVIĆ“  d.o.o. Kreševo sa ponuđenom cijenom u iznosu od 25.261,44 (dvadesetpettisućadvijestotinešezdesetjedan i 44/100) KM bez uračunatog PDV-a odnosno 29.555,88 (dvadesetdevettisućapetstotinapedesetpet i 88/100) KM sa uračunatim PDV-om u  kao najbolje ocijenjenom.


Članak 2.


Prijedlog  o javnoj nabavi radova Utopljavanje sportske dvorane - fasada dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.


Članak 3.


Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.kresevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 4.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71.stavak (2) Zakona o javnim nabavama.


Obrazloženje


Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave radova Utopljavanje sportske dvorane- fasada broj 02-14-1133 od 25.6.2015.godine.


Javna nabava je provedena  u konkurentskom postupku.


Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave  je 34.188,00 KM bez PDV-a.


Obavijest o nabavi broj: 616-7-3-8-3-5/15 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 26.6.2015.godine.


Istovremeno sa slanjem Obavijesti o nabavi na objavu upućen je poziv za dostavljanje zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije u postupku javne nabave radova Utopljavanje sportske dvorane - fasada slijedećim ponuditeljima:

 

 • „BFS“ d.o.o. – podružnica Kreševo

 • „BAFAS“ d.o.o. Kreševo

 • „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo

 

 

Povjerenstvo za javnu nabavu radova Utopljavanje sportske dvorane - fasada  imenovano je Rješenjem broj: 02-14-1133/15-5 od 9.7.2015.godine u slijedećem sastavu:

 

 1. Ankica Tvrtković – predsjedavajući,

 2. Ivo Perić – član,

 3. Zorka Vidović – član.


Povjerenstvo je dana 31.7.2015.godine dostavilo Izvješće o radu broj 02-14-1133/15-9 od 30.7.2015.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-14-1133/15-8 od 30.7.2015.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 02-14-1133/15-10 od 30.7.2015.godine u postupku javne nabave radova Utopljavanje sportske dvorane – fasada.


U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu radova Utopljavanje sportske dvorane - fasada blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

 

 • da je ukupan broj pristiglih ponuda 4;

 • da su blagovremeno zaprimljene 4 ponude;

 • da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

 • da su ponude ponuditelja „BAFAS“ d.o.o. Kreševo, GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar i  „MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo prihvatljive,

 • da ponuda ponuditelja „BFS“ d.o.o. – podružnica Kreševo nije prihvatljiva iz slijedećih razloga: nisu ispunjeni uvjete iz točke 12.tenderske dokumentacije – Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45.stavak (1) točaka a) do d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH 39/14“) nije ovjerena kod nadležnog tijela (notar ili općinska služba) te iz točke 13.tenderske dokumentacije – nije dostavljena ovjerena preslika Identifikacijskog (ID) broja.

 

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.


U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavku.


Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je  izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog najniže cijene:

 


Naziv/ ime ponuditelja


Cijena ponude (bez PDV – a)


Cijena ponude (sa uračunatim PDV – om)

1.

„MILIČEVIĆ“ d.o.o. Kreševo

25.261,44 KM

29.555,88 KM

2.

„BAFAS“ d.o.o. Kreševo

28.800,00 KM

33.696,00 KM

3.

GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar

32.190,00 KM

37.662,30 KM

 

Izabrani ponuditelj je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 25.261,44 KM bez PDV-a odnosno 29.555,88 KM KM sa uračunatim PDV-om dok su ostali ponuditelji čije su ponude prihvatljive ponudili slijedeće cijene:

 

 • „BAFAS“ d.o.o. Kreševo sa ponuđenom cijenom u iznosu od 28.800,00 KM bez PDV-a odnosno 33.696,00 KM sa uračunatim PDV-om,

 • GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar sa ponuđenom cijenom u iznosu od 32.190,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 37.662,30 KM sa uračunatim PDV-om čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama, članka 6.stavak (7) Pravilnika o radu povjerenstva za javne nabave Općine Kreševo broj 02-02-245/15-1 od 3.3.2015.godine te članka 13.stavak (2) Pravilnika o javnim nabavama broj 02-02-245/15-2 od 3.3.2015.godine odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.


Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja  i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

                                        M.P.                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                           Radoje Vidović

    

Dostaviti:

 1. Ponuditeljima

2.   a/a

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17