opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Kanton Središnja Bosna/SBK
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj: 02-27-874/15-5
Kreševo, 19.VI.2015. godine
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA REDOVITO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO
KONKURENTSKI POSTUPAK
Na temelju članka 32.stavak (1), članka 64.stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3., 6., Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu radova Redovito održavanje lokalnih puteva na području općine Kreševo, broj 02-27-874/15-5 od 12.VI.2015. godine, u postupku javne nabave: Javna nabavka radova Redovito održavanje lokalnih putova na području općine Kreševo, Općinski načelnik je donio
                                                            ODLUKU
                              o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 1.
Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu radova Redovito održavanje lokalnih puteva i Okvirni sporazum za javnu nabavu radova  dodjeljuje se ponuditelju „CESTE - COMPANY“ d.o.o. Kiseljak za ponuđenu cijenu od 43.088,00 (četrdesettritisućeosamdesetosam) KM bez PDV-a odnosno 50.412,96 (pedesettisućačetiristotinedvanaest i 96/100) KM sa uračunatim PDV-om kao najbolje ocijenjenom.

Članak 2.
Prijedlog Okvirnog sporazuma o javnoj nabavi radova Redovito održavanje lokalnih puteva dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju „CESTE - COMPANY“ d..o.o. Kiseljak, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.kresevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71.stavak (2) Zakona o javnim nabavama.
Obrazloženje
Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave radova Redovito održavanje lokalnih puteva na području općine Kreševo broj 02-27-874/15 od 15.5.2015.godine.
Javna nabava je provedena  u konkurentskom postupku.
Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave  je 45.650,00 KM bez PDV-a.
Obavijest o nabavi broj: 616-7-3-7-3-4/15 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 22.5.2015.godine.
Istovremeno sa slanjem Obavijesti o nabavi na objavu upućen je poziv za dostavljanje zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije u postupku javne nabave radova Redovito održavanje lokalnih puteva na području općine Kreševo slijedećim ponuditeljima:
-     „CESTE – COMPANY“ d.o.o. Kiseljak
-    „CESTE“ d.d. Mostar – poslovnica Kiseljak
-    „GRAMING“ d.o.o. Kiseljak
Povjerenstvo za javnu nabavu radova Redovito održavanje lokalnih puteva na području općine Kreševo  imenovano je Rješenjem broj: 02-27-874/15-3 od 8.6.2015.godine u slijedećem sastavu:
1.    Ankica Tvrtković – predsjedavajući,
2.    Zlatica Kuliš – član,
3.    Anita Uskoković – član.
Povjerenstvo je dana 17.6.2015.godine dostavilo Izvješće o radu broj 02-27-874/15-5 od 12.6.2015.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj 02-27-874/15-4 od 12.6.2015.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj 02-27-874/15-6 od 12.6.2015.godine u postupku javne nabave radova Redovito održavanje lokalnih puteva na području općine Kreševo.
U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu radova Redovito održavanje lokalnih puteva na području općine Kreševo blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:
-    da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
-    da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;
-    da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
-    da je ponuda  ponuditelja „CESTE – COMPANY“ d.o.o.  i „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak prihvatljiva.
Međutim, procijenjena vrijednost ugovornog organa za zaključivanje okvirnog sporazuma je 45.650,00 KM a ponuditelj “GRAKOP” d.o.o. Kiseljak je ponudio cijenu u iznosu od 52.500,00 KM bez PDV-a što je znatno više od procijenjene vrijednosti ugovornog organa za zaključivanje okvirnog sporazuma,  odnosno proračunskih mogućnosti Općine Kreševo.
U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je  izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog najniže cijene:
Naziv/ ime ponuditelja
   
Cijena ponude (bez PDV – a)   
Cijena ponude (sa uračunatim PDV – om)
1.    „CESTE - COMPANY“ d.o.o. Kiseljak    43.088,00 KM    50.412,96 KM
2.    „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak    52.500,00 KM    61.425,00 KM

Izabrani ponuditelj je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 43.088,00 KM bez PDV-a odnosno 50.412,96 KM sa uračunatim PDV-om, dok je ponuditelj „GRAKOP“ d.o.o. ponudio cijenu u iznosu od 52.500,00 KM bez PDV-a odnosno 61.425,00 KM sa uračunatim PDV-om.
Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.
Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja  i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

                                         M.P.                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                      Radoje Vidović
                                   

Dostaviti:
1.    Ponuditeljima
2.   a/a


Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17