• PODSTRANICE

Javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JKP „Kostajnica“ doo Kreševo.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BIH

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK

OPĆINA KREŠEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Kreševo, 02.10.2013.godine

 

Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Sl. novine Federacije BiH» br.34/03), a u svezi sa člankom 7.Zakona o javnim  poduzećima u Federaciji BiH (Sl.novine Federacije BiH 8/05.)  i Odluke Općinskog vijeća Kreševo, broj:01-02-1660/13. od 17.09.2013.godine u postupku izbora i imenovanja, Općinski načelnik Općine Kreševo objavljuje:

                                                J A V N I   N A T J E Č A J

 

I Predmet Javnog natječaja

  1. Izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JKP „Kostajnica“ doo Kreševo.

II Opis pozicije

Nadzorni odbor u javnim poduzećima nadležan je da:

-          nadzire rad uprave,

-          imenuje i razrješava članove uprave,

-          predlaže Etički kodeks, poslovnike i druge opće akte koje usvaja Skupština javnog poduzeća,

-          obavlja i druge aktivnosti utvrđene Zakonom i Statutom poduzeća.

Mandat članova Nadzornog odbora je 4 (četri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

Naknada za rad  članova Nadzornog odbora će se utvrditi u poduzeću.

III Kandidati za imenovanje na pozicije u upravnim vijećima moraju ispunjavati:

          -opće i

          -posebne uvjete

  1. opći uvjeti za imenovanje

-    da je državljanin BiH

-          da je stariji od 18 godina

-          da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

-          da se na njega ne odnosi članak IX. Ustava BiH

-          da nije na funkciji u političkoj stranci

-          da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

  1. posebni uvjeti za imenovanje

Pored općih uvjeta,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

       -    završena VSS ili VŠS (VII/VI stupanj stručne spreme)

-          da nije član više od jednog Nadzornog odbora ili Upravnog vijeća.

 

IV Podnošenje prijava

Uz prijavu kandidati trebaju priložit dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

- kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

- uvjerenje o državljanstvu

- ovjeren preslik diplome

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe

-    ovjerenu izjavu da ne podliježe članku IX Ustava BiH

-    ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci

-    ovjerenu izjavu da nije član više od jednog Nadzornog odbora ili Upravnog vijeća

-    uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u propisno zapečaćenoj koverti, osobno ili putem pošte na adresu: Općina Kreševo –Općinski načelnik, ul. Fra G. Martića br.49 Kreševo, uz naznaku «Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova „Nadzornog odbora“- ne otvaraj.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Službenim novinama Federacije BiH»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V Ostale informacije

Povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik će dostaviti rang listu prijedloga za konačno imenovanje Općinskom vijeću u roku od 15 dana.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu poštovani principi i postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje sukladno Zakonu.

Prigovor se podnosi Općinskom vijeću Kreševo, a kopija Ombdsmanu za ljudska prava.               

                                                                                     V.D.OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                               mr.sc. Zdravko Marijanović, dipl.ing.

 

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Studeni 2017
N P U S Č P S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png