opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona objavljuje slijedeći,

 

JAVNI POZIV
Za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2014.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK 


1. Predmet javnog oglasa
Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji se odnose na sljedeće:
A: Podnošenje prijava za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije u općinama KSB/SBK 
B: Financiranje izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša

Programe, projekte i slične aktivnosti iz oblasti zaštite voda 
a. koji su od značaja za Kanton SBK/KSB, a obuhvaćaju projekte kanalizacijskih sustava i
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda urbanih područja – općina i MZ, odnosno
regionalni sustavi; 
b. koje se odnose na: zaštitu izvorišta – vodozaštitne zone ( koji podrazumijevaju izradu elaborata, provođenja mjera zaštite na mjestima gdje su elaborati urađeni i donesena odluka o zaštiti izvorišta), održivo upravljanje otpadnim vodama, poticanje održivog korištenja voda, monitoring kvaliteta voda i slične aktivnosti koje su u skladu sa poglavljem 6. Zakon o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 70/06); 
c. Zaštita kvaliteta voda u smislu izgradnje infrastrukture u cilju zaštite okoliša (izgradnja i saniranja kolektorskih mreža, tretman i monitoring otpadnih voda i druge slične aktivnosti u oblasti upravljanja otpadnim vodama, zaštita izvorišta - vodozaštitnih zona, rješavanje problema u oblasti vodosnabdijevanja i poticanje održivog korištenja voda); 
d. Zaštita kvaliteta voda, radi zaštite flore i faune i slične aktivnosti od značaja za zaštitu okoliša i zaštitu voda; 
e. Sufinanciranje projekata iz oblasti upravljanja vodnim resursima (vodama) koji su djelomično završeni, te je zbog nedostatka financijskih sredstava njihova realizacija zaustavljena ili postoji mogućnost da neće biti završeni na okolišno prihvatljiv način.
C: Sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi.

D: Sufinanciranje sanacije i zaštite Prokoškog jezera - Spomenika prirode SBK/KSB
Sanacija Prokoškog jezera u smislu izgradnje infrastrukture u cilju zaštite okoliša koji bi obuhvatio (snabdijevanja mjesnog stanovništva pitkom vodom; izgradnja mreže kanalizacijskih kolektora; upravljanje i održavanje , nadzor i kontrola lokaliteta). 


2. Pravo učešća
Prijavu projekta na Javni oglas mogu podnijeti za:
A: kantonalni i općinski organi vlasti KSB/SBK i javne ustanove u vlasništvu istih.
B: pravne osobe, jedinice lokalne samouprave i uprave, javne ustanove i gospodarski subjekti koji su registrirani na području Kantona SBK/KSB.
C: pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite okoliša; jedinice lokalne samouprave i uprave; NVO-i te škole, fakulteti, instituti i drugi istraživački centri, sa razrađenim razvojnim projektima za provođenje okolišnih zakona na području Kantona usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa i Javna komunalna poduzeća sa područja SBK/KSB.
D: općinski organi vlasti.

3. Opći kriteriji
Prijava projekta obvezno mora sadržavati slijedeće dokumente:
• Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan u Odjelu za zaštitu okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u Travniku, u nadležnoj općinskoj službi ili na web stranici Vlade 
KSB/SBK.

A: Kandidirani programi /projekti moraju se odnositi na javne objekte/zgrade. 

C: Projekti koji se odnose na rješavanje problema odlagališta otpada ili poboljšanje kvalitete
općeg stanja okoliša. 


4. Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obvezni, ali će se na temelju istih dodatno vrjednovati:

A: značaj objekta (obrazovni, zdravstveni, kulturni, povijesni, umjetnički); kvaliteta kandidiranih programa /projekata i njihov doprinos u oblasti uštede energije i to: socijalni značaj kandidiranih programa/projekata (veći broj korisnika objekta), ekonomski značaj (moguće veće uštede energije za ista financijska sredstva), edukativni (ostvarene uštede energije kao primjer dobre prakse). 

A,B,C,D:
• prednost programima/projektima koji imaju procentualno veće ućešće u sufinanciranju pojedinih projakata; 
• okolišno prihvatljiv projekt,
• nastavak aktivnosti oko projekata za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje,
• financijski plan (proračun za program/projekt), 
• Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz).

5. Način izbora korisnika
Izbor projekata i korisnika zaštite okoliša po osnovu ovog Javnog oglasa vršiti će Komisija koju je imenovao ministar.

Dostavljanje prijava projekata se vrši poštom ili osobno na adresu:

KSB/SBK
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,
povratka i stambenih poslova
Prnjavor 16, 72270 Travnik


„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – A,B,C ili D br: ____ Program br: _____- NE OTVARAJ“

Javni oglas ostaje otvoren 20 dana počevši od 21.03.2014.godine i biti će objavljen na oglasnim pločama općina SBK/KSB, web stranici Vlade, te na RTV Kiss i RTV Bugojno.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 030/511-311.

 

MINISTAR
Nijaz Helez, dipl.ing,maš.


OBRAZAC PRIJAVE ZA PRAVNA LICA

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17