opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

         Temeljem čl. 24 Zakona o zaštiti okoliša ("Sl. novine SBK/KSB", broj: 04/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova zaštite okoliša SBK/KSB u 2014.godini, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova objavljuje :

J A V N I   O G L A S

za podnošenje prijava EKO udruga za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2014.g. na prostoru  KSB/SBK

 

 1. Predmet javnog oglasa

Podnošenje prijava projekata namijenjenih za zaštitu okoliša i to za:

 1. SREDSTVA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DANA EKOLOŠKOG KALENDARA
 2. POTPORA RADU EKOLOŠKIH UDRUGA NA PODRUČJU KSB/SBK

a. izrade papirnih ili platnenih vrećica, promotivnog materijala (priručnici, publikacije, mape, CD-ovi i sl.),

b. uređenje životnog prostora (obala rijeka, grad, park, botanički vrt, školsko dvorište i sl.),

c. izrada projekata za edukaciju i projekata koji promiču podizanje svijesti za očuvanje životne sredine i zaštitu okoliša i sl.

 

 1. POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO POSTUPANJE S OTPADOM

za potporu projektima odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja materijala za reciklažu, kao i poticaj za korištenje drugih okolišno prihvatljivih načina ambalažiranja proizvoda: poticaj minimiziranju, ponovnom korištenju i recikliranju otpada (papir, staklo, metal, plastika, biootpad, glomazni otpad, opasni otpad).

 1. Pravo učešća

Prijavu projekata na Javni oglas mogu podnijeti:

A:  ekološke udruge KSB/SBK,

B: ekološke udruge i eko-sekcije pri školama,

C: komunalna poduzeća, registrirana poduzeća za prikupljanje otpada

 1. Opći kriteriji

Prijava projekata obvezno treba sadržavati slijedeće dokumente:

-         Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan u Odjelu zaštite okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ili u nadležnoj općinskoj službi ili web stranici Vlade KSB/SBK.

 

 

 1. Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obvezni, ali će se na temelju istih dodatno izvršiti vrednovanje:

1. Izjava o spremnosti sufinanciranja pojedinih projekata,

2. Nastavak započetih projekata za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje;

            3. Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i stupanj ugroženosti okoliša;

4. Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz).

 1. Način izbora korisnika

Izbor projekata i korisnika pomoći na temelju ovog Javnog oglasa vršit će Komisija koju je imenovao ministar.

Dostavljanje prijava za projekte se vrši poštom ili osobno na adresu:

KSB/SBK

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša,

 povratka i stambenih poslova

Prnjavor 16, 72270 Travnik

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – A,B ili C br: ____ Program br: _____- NE OTVARAJ“

Javni oglas ostaje otvoren 20 dana počevši od 20.3.2014.godine i bit će objavljen na oglasnim pločama općina SBK/KSB, web stranici Vlade, te na  RTV Kiss i RTV Bugojno.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 030/ 511-311 .

Broj: _____________                                                  M I N I S T A R

Travnik, ____________                                                    Nijaz Helez, dipl.ing.maš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni oglas za program za podnošenje prijava EKO udruženja za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2014.g.  na prostoru KSB/SBK

OBRAZAC PRIJAVE ZA PRAVNA LICA

I. OPĆI PODACI

Puni naziv                                                              Općina/

podnositelja                                                           Kanton

zahtjeva

ID broj:                                                                  Adresa/

                                                                              sjedište

Ovlaštena

osoba

Kontakt

tel./fax

e-mail

Naziv

banke

Transakcijski

račun

banke

II. PROGRAM PODNOŠENJA PRIJAVA

Podnošenje prijava EKO udruženja za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2014.g.  na prostoru KSB/SBK:

 1. SREDSTVA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DANA EKOLOŠKOG KALENDARA
 2. POTPORA RADU EKOLOŠKIH UDRUGA NA PODRUČJU KSB/SBK
 3. POTPORA LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA OKOLIŠNO PRIHVATLJIVO POSTUPANJE S OTPADOM

NAZIV PROJEKTA

Predračun/procijenjena vrijednost projekta 

Postotak/učešće podnositelja 

                                 KM

                          %

III. PRILOŽENI DOKAZI

 

 1. Opći kriteriji

 

 1. Prijava na Javni oglas na

propisanom obrascu

 1. Detaljan predmjer radova

nominiranog projekta

 1. Posebni kriteriji

 

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obvezni, ali će se na temelju istih izvršiti vrednovanje aplikacija:

1.Izjava o spremnosti sufinanciranja pojedinih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta;

2.Postojanje započetih projekata za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje;

3. Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš i stupanj ugroženosti okoliša

4.Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz);

 

Zaokružite dokaze koje prilažete uz prijavu

 

Datum: ___________2014.godine

Broj: ___________

                                                                  M. P.

                                                                                                                               Ovlaštena osoba

                                                                                                                     ________________________

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17