opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava:“Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17 od 15.03.2017. godine), i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 04-14-4-171/17-7 od 31.03.2017. godine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, raspisuje:
JAVNI POZIV
Za odabir korisnika  za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
“Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštitanacionalnih spomenika”
I. 
Predmet Javnog poziva je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstava kapitalnih transfera, koja su osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6151 “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH”, br. 104/16)
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je  Odluku, V.broj: 358/2017 od 10.03.2017. godine, o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “ Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika ”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/17).
II.
Naziv programa, korisnici, ciljevi i kriteriji
Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava: “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima- učešće Vlade FBiHu sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika”

Broj:

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA

SVRHA PROGRAMA / PROJEKTA

KORISNIK SREDSTAVA

BROJ KORISNIKA

IZNOS PO KORISNIKU

UKUPNO

1.

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita islamskih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH

Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/ projekta

1

20.000,00

20.000,00

2.

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita katoličkih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH

Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1

20.000,00

20.000,00

3.

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH

Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1

20.000,00

20.000,00

4.

Izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita starih gradova ili nekropole stećaka koji su proglašeni nacionaln. spomenikom BIH

Institucije i vlasnici nac. spomenika zaduženi za realizac. programa/projekta

1

20.000,00

20.000,00

5.

Interventna sredstva:

20.000,00

UKUPNO :

100.000,00

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta
Ciljevi programa su: Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti i očuvanju nacionalnih spomenika koji su Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ( “Službene novine FBiH” br.2/02, 8/02,27/02, 6/04 i 51/07), proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Kriteriji za izbor programa su: Raspodjela sredstava vršit će se za programe i projekte u skladu sa općim i posebnim kriterijima .
Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su: Kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika koji su Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika.
Regionalna i nacionalna zastupljenost;
Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:
Nastavak i realizacija započetih objekata;
Prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta;
Vrijednost   objekta   (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
Podrška programima i projektima koji imaju podršku lokalne zajednice i obezbijeđeno sufinansiranje;
Finansijski plan ( budžet projekta );
III.
Neophodna dokumentacija za sudjelovanje
Sredstva iz Javnog poziva po navedenim programima dodjeljuju se na osnovu prijave projekta - programa korisnika i obavezne dokumentacije.
Obrazac za prijavu projekta i obrazac izjave  moraju biti popunjeni na računaru na obrascima koji su dostupni na  web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja (www.fmpu.gov.ba). Obrazac za prijavu projekta, obrazac Izjave i obavezna dokumentacija treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca, i poslana u A4 koverti. Obavezna dokumentacija treba biti odvojena od dokumentacije za preporuku.
Obrasci moraju biti dostavljeni u print i elektronskoj formi na CD u koverti.
Obavezna dokumentacija mora sadržavati:

Popunjen obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)

Popunjen obrazac Izjave  (obrazac 2.)

Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici))

Dokaz o vlasništvu  ( izvod iz katastra - katastarska čestica)

Detaljan projekt  ili program sa preciznim predmjerom radova za koji se traži sufinansiranje

Finansijski plan ( budžet projekta )

Preporuku kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne zajednice  s potvrdom o sufinansiranju (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku)

Elektronsku verziju obrasca prijave projekta i budžeta (CD disk)

Važne napomene:

U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje

Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uvjete.

Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca

Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu.

Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti sa područja Federacije BiH

IV.
Vrednovanje projekata
Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna komisija koju imenuje Federalni ministar prostornog uređenja. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja Federalnom ministru prostornog uređenja koji donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.
Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na (www.fmpu.gov.ba)
Prije donošenja konačne odluke o odabiru Ministarstvo zadržava pravo od aplikanta zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.
Sa odabranim korisnicima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se sufinancira te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.
V.
Opće odredbe
Obraci za prijavu po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na (www.fmpu.gov.ba)
Zahtjev za sudjelovanje s obaveznom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte na adresu Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo u zatvorenim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA OBNOVU NACIONALNIH SPOMENIKA „.
Javni  poziv objavljuje se na (www.fmpu.gov.ba),  u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu velikog tiraža.
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/726 522 i 033/726 531

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17