opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

U općem društvenom interesu s aspekta zaštite od požara, a radi poduzimanja obveznih preventivnih mjera prigodom obavljanja proljetnih radova, obavještavamo pučanstvo općine Kreševo da ne vrši spaljivanje  korova i niskog raslinja na livadama i njivama, u dvorištima, u blizini zgrada, gospodarskih i drugih objekata, pored prometnica, na trasama elektroenergetskih vodova, u blizini šumskih kompleksa kao i blizu označenih minskih polja kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.

Paljenje se može obavljati samo uz prethodnu najavu te uz nadzor Službe za civilnu zaštitu, Vatrogasnog društva i  policije.

Građani su dužni prijaviti svako nedozvoljeno paljenje koje ugrožava ljude, materijalna dobra i okoliš, a u slučaju nastanka požara obavijestiti Policijsku stanicu Kreševo (tel.: 800-290) i Civilnu zaštitu (tel.: 806-466, 063/352-411, 063/338-607, 063 339-422).

U slučaju namjernog paljenja (korov, smeće i sl.) i izazivanja požara slijede kaznene mjere predviđene člankom 196. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i člankom 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Predviđene kazne kreću se u rasponu od 500 do 1.500 KM.

                                              Služba za civilnu zaštitu, urbanizam,

                                     imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17