opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu.

Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:
LOT 1. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH - Raspoloživi budžet: 2.000.000,00 KM

Realizacija projekata zaštite voda od značaja za Federaciju BiH u okviru WATSAN projekta za Federaciju BIH i to samo za općine gdje je iskazan finansijski "gap". Projekti će se identificirati zajedno sa PMU timom, a sve s ciljem ispunjavanja obaveza datih kroz zaključke Vlade Federacije BiH od 10.03.2016. godine. U ovisnosti od načina implementacije, u projekte iz oblasti zaštite voda spadaju: • projekti zaštite vodnih resursa; • projekti komunalne infrastrukture: odvodnja otpadnih voda (oborinska, tehnološka i fekalna kanalizacija); • postrojenja za tretman sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda. 71 000 Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39a Tel: (+387 33) 72 36 80 Fax: (+387 33) 72 36 88 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. http://www.fzofbih.org.ba
LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH - raspoloživi budžet: 600.000,00 KM

U skladu sa članom 178. Zakona o vodama, sredstva će se koristiti za provođenje zadataka koji su Zakonom o vodama dati u nadležnost Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za sufinansiranje infrastrukture za zaštitu voda od značaja za Federaciju BiH. Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite voda, prikupljanja, odvođenja i tretmana komunalnih, tehnoloških, oborinskih otpadnih voda, te zaštite izvorišta. Obaveza aplikanta je da obezbjedi vlastito učešće u projektu sa kojim aplicira na Javni konkurs (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora).

LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša - raspoloživi budžet: 450.000,00 KM

Federalne strategije Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za sufinansiranje izrade projekata i studija iz oblasti zaštite okoliša i energijske efikasnosti i to posebno: zaštite voda, zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, projekti kojima se promovira ekološki prihvatljiviji vid transporta, kao doprinos smanjenju emisije u zrak, upravljanja, korištenja i obrade otpada, izrada strateških studija uticaja na okoliš, kojima se stvaraju preduslovi za: • dalje aktivnosti na realizaciji i implementaciji planova; • za apliciranje i podsticanje programa za finansiranje po osnovu sporazuma i grantova iz domaćih i međunarodnih fondova; • kao preduslov za povoljne kreditne linije /revolving fond. Obaveza aplikanta je da obezbjedi vlastito učešće u projektu sa kojim aplicira na Javni konkurs (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora). Napomena: Ovaj lot se ne odnosi na izvođenje radova niti nabavku opreme, te takve aplikacije neće biti razmatrane.

LOT 4. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka - raspoloživi budžet: 80.000,00 KM

Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH sufinansiranje uspostavljanja mreže monitoringa kvaliteta zraka u Federaciji BiH. Shodno Strategiji zaštite okoliša Federacije BiH cilj monitoringa je određivanje kvaliteta zraka u stanicama pozadinskog zagađenja, regionalnog i prekograničnog daljinskog prijenosa, te praćenja u okviru međunarodnih obaveza države, na područjima nacionalnih parkova, zaštićenih pejzaža, zaštićenih područja, spomenika prirode, osjetljivih okolišnih sistema, te kulturnog i prirodnog nasljeđa, i u naseljima i u industrijskim područjima. 71 000 Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39a Tel: (+387 33) 72 36 80 Fax: (+387 33) 72 36 88 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. http://www.fzofbih.org.ba

LOT 5. Projekti zaštite prirode - raspoloživi budžet: 300.000,00 KM
Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za finansiranje projekata inventarizacije, kartiranja i praćenja stanja vrsta i staništa, s naglaskom na prikupljanje novih podataka, sve u skladu sa EU direktivama zaštite prirode, posebno onih čiji je cilj dobivanje podataka koji bi poslužili uspostavljanju mreže Natura 2000 u BiH. Lot podrazumijeva i projekte u postojećim, kao i aktivnosti na uspostavljanju novih zaštićenih područja. Obaveza aplikanta je da obezbjedi vlastito učešće u projektu sa kojim aplicira na Javni konkurs (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora).

LOT 6. Projekti zaštite i remedijacije tla - raspoloživi budžet: 300.000,00 KM
Ovim lotom se planiraju i projekti remedijacije/revitalizacije tla kao što su istraživački projekti/studije čiji je cilj razvijanje metoda za remedijaciju tla, posebno bioremedijacije, te konkretni projekti remedijacije i sanacije kontaminiranog ili degradiranog zemljišta odgovarajućim okolišno prihvatljivim metodama sa definiranim mjerama. Obaveza aplikanta je da obezbjedi vlastito učešće u projektu sa kojim aplicira na Javni konkurs (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora).

LOT 7. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica - raspoloživi budžet: 1.000.000,00 KM
Ovim lotom se planira korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za finansiranje projekata zaštite okoliša, prvenstveno kao podrška razvoju lokalnih zajednica i to za oblasti: • Upravljanje otpadnim vodama, što obuhvata izgradnju ili sanaciju kolektorskih mreža, tretman otpadnih voda lokalnih zajednica i slične aktivnosti; • Zaštita izvorišta koja služe za snabdijevanje vodom stanovništva. Ova programska aktivnost obuhvata i istražne radove u cilju utvrđivanja i praćenja kapaciteta i kvaliteta izvorišta te provođenja mjera zaštite, uspostavljanje zaštitnih zona i sl.; • Projekti održivog korištenja voda u vidu smanjenja gubitaka u mrežama, te pomoći najmanje razvijenim jedinicama lokalne samouprave koja nemaju snage razvijati vlastite kapacitete. Obaveza aplikanta je da obezbjedi vlastito učešće u projektu sa kojim aplicira na Javni konkurs (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora).

LOT 8. Projekti zaštite zraka - raspoloživi budžet: 500.000,00 KM
Ovaj lot obuhvata projekte koji se odnose na smanjenje emisija štetnih plinova od industrije i saobraćaja, na poboljšanje i očuvanje kvalitete zraka naročito u urbanim sredinama i to: • Istraživanja učinkovitije upotrebe sirovina i energenata; • Sprečavanje nastanka opasnih i otrovnih tvari iz proizvodnih procesa; 71 000 Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39a Tel: (+387 33) 72 36 80 Fax: (+387 33) 72 36 88 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. http://www.fzofbih.org.ba • Optimizacija i osiguranje kvalitete podataka sistema za kontrolu i monitoring emisija zagađujućih materija u zrak; • Zaštita zraka urbanih sredina u smislu smanjenja emisija štetnih plinova od saobraćaja kroz: - uvođenje novih ili prilagođavanje postojećih vozila gradskog saobraćaja, na ekološki prihvatljiviji pogon, u većim urbanim sredinama - gdje prednost ima namjena gradskog prijevoza za javne potrebe. Sufinansiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH moguće je ostvariti kroz razliku u cijeni između standardnog motora na fosilna goriva i motora na ekološki prihvatljiviji pogon; - ekonomičnije i ekološki prihvatljivije korištenje goriva, inovativna tehničkotehnološka rješenja u saobraćaju; • Projekti poboljšanja, očuvanja i monitoringa kvaliteta zraka te prostorno i urbanističko planiranje s ciljem poboljšanja kvalitete zraka (npr. rješavanje problema malih ložišta u urbanim sredinama, projekti sadnje parkova u urbanim sredinama koje se suočavaju sa problemom zagađenja zraka, planiranje, uspostava i proširenje mreže biciklističkih staza i td.). Obaveza aplikanta je da obezbjedi vlastito učešće u projektu sa kojim aplicira na Javni konkurs (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora).

LOT 9. Projekti upravljanja otpadom - raspoloživi budžet: 465.000,00 KM
Ovaj lot podrazumijeva ulaganja u izradu studija i planova upravljanja otpadom, u sisteme primarnog odvajanja otpada (za nabavku kanti, kontejnera i zelenih otoka) radi smanjenja nastajanja otpada i korištenja njegovih vrijednih svojstava, te opremanje reciklažnih dvorišta i transfer stanica. Prioritetni projekti su oni koji se odnose na: • formiranje zelenih otoka radi poticanja selekcije otpada na mjestu nastanka; • projektovanje, izgradnja i/ili opremanje reciklažnih dvorišta; • poticanje projekata ponovne upotrebe otpada; • poticanje razvoja reciklažne djelatnosti; • korištenje otpada kao energenta, i sl. Sredstva će se dodjeljivati uz mišljenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma u cilju unaprijeđenja sistema upravljanja otpadom, a u skladu sa Strategijom upravljanja otpadom Federacije BiH, te Federalnim planom upravljanja otpadom. Obaveza aplikanta je da obezbjedi vlastito učešće u projektu sa kojim aplicira na Javni konkurs (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora).

LOT 10. Unaprijeđenje korištenja energije - raspoloživi budžet: 350.000,00 KM
Ovaj lot podrazumijeva izradu audita, studija i projektne dokumentacije te uvođenje cjelovitog sistema upravljanja energijom u skladu sa standardom EN ISO50001 sve s ciljem podrške korisnicima za pripremu projekata za dalje investiranje u svrhu povećanja energijske efikasnosti u: • stambenim (isključivo zgrade kolektivnog stanovanja) i nestambenim objektima; • javnoj rasvjeti; 71 000 Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39a Tel: (+387 33) 72 36 80 Fax: (+387 33) 72 36 88 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. http://www.fzofbih.org.ba • industriji. Obaveza aplikanta je da obezbjedi vlastito učešće u projektu sa kojim aplicira na Javni konkurs (iz vlastitih ili drugih domaćih ili međunarodnih izvora).

Više informacija na web stranici Ministarstva.

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17