opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Temeljem članka 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ 26/16), članka 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“ broj: 10/17), članka 6. Pravilnika o radu JU Dječji vrtić „RADOST“ (broj 32/20 od 16.03.2020. god.), te članka 40. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada Dječjeg vrtića „RADOST“ Kreševo (broj: 33/20 od 16.03.2020.god.) raspisuje se:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo

na neodređeno vrijeme

 

I. ODGAJATELJ – 1. (jedan) izvršitelj

II. PEDAGOG – 1. (jedan) izvršitelj

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

II. Opći i posebni uvjeti

Na javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete,i to:

- da su državljani Bosne i Hercegovine

- da su stariji od 18 godina

- da imaju univerzitetsku diplomu o završenoj školskoj spremi VSS VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja

- da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se prijavljuju

- da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Osim općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to za:

 

Poziciju 1:

- završen VSS ili VŠS odgojno-obrazovnog ili drugog specijaliziranoh smjera odgovarajuće vrste

- položen stručni ispit

- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da se protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Poziciju 2:

- VSS pedagogije: profesor pedagogije ili diplomirani pedagog ili magistar struke

- položen stručni ispit

- da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da se protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak

- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

IV. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontakt telefon, dostaviti i sljedeću dokumetaciju:

- diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju

- uvjerenje o državljanstvu

- ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

- ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje posla za koji se prijavljuje

Dokumente pod točkom 4. kandidat dostavlja po izvršenom izboru,a prije potpisivanja ugovora o zasnivanju radnog odnosa.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu, moraju biti u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starije od 6. mjeseci.

 

IV Ostale napomene

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirano povjerenstvo za izbor kandidata,te sačiniti rang-listu kandidata koji ispunjavaju uvjete utvrđene Javnim pozivom te provesti postupak intervjua.

Rezultati Javnog natječaja objavit će se na Oglasnoj ploči JU Dječji vrtić „RADOST“,te Web stranici Osnivača.

Prijave sa traženom dokumentacijom slati (putem pošte ili direktno) na adresu:

JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijem djelatnika u JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo na neodređeno vrijeme

– Prijava na javni natječaj -

Troska bb

71260 Kreševo

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama i Službenoj stranici općine Kreševo (Objavljeno u dnevnim novinama 14.3.2023.).

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

Kreševo, 08.03.2023. god

Broj: 04-34-06-28/23

 

298363287_1157544741463169_2884574054245860318_n_1.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17