opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Broj: 133-02/23

Datum: 9.3.2023.g.

 

Na temelju članka 8. i 12. Zakona o javnim poduzećima u FBIH ( „Službene novine FBIH“ br. 8/05, 81/08,22/09, 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH ( „Službene novine FBIH“ br. 12/03, 34/03, 65/13) , Zakona o gospodarskim društvima FBIH ( „Službene novine FBIH“ br. 81/15), članka 26. Statuta JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.g. i Odluke Nadzornog odbora JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo broj: 129 -02/23 od 3.3.2023.g., Nadzorni odbor poduzeća raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo

 

1. Predmet javnog natječaja

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Nadzorni odbor dužan je prije imenovanja direktora poduzeća pribaviti suglasnost načelnika općine Kreševo, u skladu sa člankom 26. Statuta JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo.

 

2. Opis poslova

Prava i obveze direktora prema Statutu poduzeća su:

- zastupa i predstavlja javno poduzeće,

- organizira i vodi poslovanje javnog poduzeća,

- izvještava Nadzorni odbor na njihov zahtjev,

- provodi Statut i Etički kodeks,

- izrađuje i realizira plan poslovanja,

- donosi provedbeni propis za postupak nabave i provedbu Zakona o javnim nabavama

- nadzire zaposlenike u implementaciji važećih propisa o nabavi,

- podnosi izvješće o nabavci Odboru za reviziju i Nadzornom odboru,

- priprema prijedlog za raspodjelu dobiti,

- zapošljava i otpušta zaposlenike u skladu sa Pravilnikom o radu i važećim propisima,

- odgovara za zakonitost rada javnog poduzeća,

- obavlja i druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja javnog poduzeća.

 

3. Opći i posebni uvjeti javnog natječaja

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • da je stariji od 18.godina
  • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Posebni uvjeti, koje pored općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati:

  • da posjeduje najmanje četvrti stupanj srednje stručne spreme
  • da nema zakonskih zapreka za obavljanje dužnosti direktora
  • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva

 

4. Potrebna dokumentacija – dokazi o ispunjenosti uvjeta

Uz prijavu kandidata, koja treba sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt telefon, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju ne stariju od 3 ( tri) mjeseca ( original ili ovjerena kopija):

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. Prijava o prebivalištu ( CIPS)

4. Dokaz o stručnoj spremi – diploma/svjedodžba o završenom obrazovanju

5. Uvjerenje - potvrda o radnom iskustvu

6. Program rada za mandatni period

7. Potpisana izjava kandidata, ovjerena od nadležnog organa, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da :

a) nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BIH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije

b) se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

c) da nije na funkciji u političkim strankama u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBIH

d) nije u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBIH ( „Službene novine FBIH“ br. 70/08) i zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BIH ( „Službeni glasnik BIH“ br.13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08,18/12 i 87/13)

e) ne podliježe ograničenjima utvrđenim člankom 252. Zakona o gospodarskim društvima FBIH

Stranice prijave, sa pratećom dokumentacijom, se označavaju brojem na način da je osiguran kontinuitet numeriranja.

Napomena: Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana od imenovanja dostaviti:

1. Liječničko uvjerenje da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

3. Uvjerenje da kandidat nije osuđen za kazneno djelo i za privredni pristup nespojiv sa dužnošću u Upravi društva 5 ( pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne.

Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete ovog javnog natječaja u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

1. Poznavanje zakonskih propisa iz oblasti djelovanja poduzeća

2. Dužina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima

3. Stupanj stručne spreme

4. Komunikacijske i organizacijske sposobnosti

5. Sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima

6. Naklonjenost timskom radu

Svi kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja. Bit će pozvani na intervju u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

5. Rok za podnošenje prijave

Rok početka prijave za javni natječaj počinje narednog dana od posljednje javne objave. Za sve situacije koje nisu predviđene ovim oglasom primjenjivat će se odredbe Zakona o upravnom postupku FBIH.

Natječaj će biti objavljen u „Službenim novinama FBIH“ , novinama „Dnevni list“ i web stranici općine Kreševo www.kresevo.ba, a ostaje otvoren 15 ( petnaest) dana od dana posljednje objave.

Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti original ili ovjerene kopije ne stariji od 3 ( tri) mjeseca.

 

6. Adresa za podnošenje prijava

Prijave sa naprijed navedenim dokumentima kandidati će dostavljati osobno ili preporučeno putem pošte na sljedeću adresu:

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo

Fra. Grge Martića br.143

71260 Kreševo

( sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dostavljeno:

1. Službene novine Federacije BIH

2. Dnevni list

3. a/a

 

kresevo7-1.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17