opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Broj: 374-02/22

Kreševo, 9.6.2022.godine

 

Na temelju članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB („Službene novine KSB“ broj 7/19), članka 32. Statuta JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.godine i Odluke Nadzornog odbora JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo o davanju suglasnosti na raspisivanje natječaja broj: 370-02/22 od 8.6.2022.godine Direktor objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika

 

RADNO MJESTO: Pomoćni radnik na održavanju vodoopskrbnih objekata i kanalizacije na određeno vrijeme

BROJ IZVRŠITELJA: 1

 

R.br.1 - 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO VRIJEME – 6. mjeseci uz predviđeni probni rad od  2 mjeseca

     

Opis poslova:

Ø  vrši pomoćne vodoinstalaterske radove na izgradnji i održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže pod nadzorom i uputama nadređenog

Ø  vodi računa o racionalnom utrošku materijala

Ø  pomaže vodoinstalateru oko utovara, transporta i istovara alata i vodoinstalaterskog materijala

Ø  uređuje prostor na vodovodnim objektima, prema potrebama vrši iskop zemlje te saniranje terena nakon otklanjanja kvara, po potrebama uključuje se u očitavanje vodomjera

Ø  vodi brigu o ispravnosti kanalizacijske mreže te vrši potrebne opravke i čišćenje

Ø  vrši priključivanje objekata na kanalizacijsku mrežu,

Ø  prečišćava sanitarne čvorove, vrši prečišćavanje šahtova i drugih uređaja na kanalizacijskoj mreži

Ø  drugi poslovi po nalogu poslodavca (kao što je baliranje, uređenje kruga poduzeća,  kao i drugi poslovi sukladno potrebama i obimu poslovanja poduzeća).

 

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Ø  Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

Ø  Da je stariji od 18 godina,

Ø  Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje.

 

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Ø  SSS, KV , NK

 

 

 

 

 

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije):

 

1. Kraću biografiju sa kontakt telefonom,

2. Potvrdu o mjestu prebivališta,

3. Rodni list,

4. Uvjerenje o državljanstvu,

5. Diplomu/svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, odnosno diplomu/svjedodžbu za KV

 

Poželjno je da kandidati imaju položen vozački ispit B kategorije te da posjeduju dokaz da su stručno osposobljeni za dodatna zanimanja. Ukoliko posjeduju vozačku dozvolu B kategorije te dokaz da su stručno osposobljeni za dodatna zanimanja, potrebno je da ovjerene kopije istih dostave uz prijavu na javni natječaj.

 

Kandidati koji budu izabrani će naknadno, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima ovog javnog natječaja dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca).

 

Mjesto rada: Kreševo

Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak, 7-15 h.

 

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

 

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Ana Vicić; telefon: 030/806-233.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja će proći testiranje sukladno članku 8 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB („Službene novine KSB: broj 7/19).

Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl.novine FBiH“ 33/04 ,56/05/ 70/07, 9/10 i 90/17), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“ broj 70/05, 61/06 i 9/10), Zakonom o dopunskim pravima branitelja („Sl.novine SBK“ broj 7/16 – prečišćeni tekst). Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

Za provođenje procedure izbora kandidata na upražnjena radna mjesta, Direktor                 JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo imenovat će Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa.

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijavu sa dokumentima o ispunjavanju uvjeta traženih Javnim natječajem dostaviti u zatvorenoj kuverti, na protokol poduzeća ili putem pošte na adresu:

 

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, Fra Grge Martića 143, 71 260 Kreševo , s naznakom              „NE OTVARATI – prijava na javni natječaj za radno mjesto R.br.1 na određeno vrijeme“.

 

                                                                                                          DIREKTOR

                                                                                                            Jozo Marić

                                                                                   

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17