opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03) i Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma” utvrđen Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu broj:01-11.7-2922/22 od 14.04.2022.god , Ministarsvo gospodarstva raspisuje

J A V N I P O Z I V  ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE “SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA i PODUZETNICIMA ZA POTPORU SKIJALIŠTIMA I RAZVOJU TURIZMA“ ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

Izjava o namjenskom korištenju sredstava (preuzimanje dokumentacije)

Zahtjev subvencije za potporu skijalištima i razvoju turizma (preuzimanje dokumetacije)

 

Ministarstvo_gospodarstva_SBK1.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17