opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na temelju članka 2.12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), članka 7. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19), članka 24. Statuta Općine Kreševo, br.01-02-670/08 od 08.05.2008.godine) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za imenovanje dva (2)  članova Općinskog izbornog povjerenstva općine Kreševo br.  01-02-2178/21 od 25.10.2021.g. .raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje dva (2)  člana Općinskog izbornog povjerenstva

općine Kreševo

I

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje dva  člana Općinskog izbornog povjerenstva. Članove Općinskog izborne komisije imenuje Općinsko vijeće, uz saglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine  na mandatni period od 7 (sedam) godina . Mandat teče od dana davanja saglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine   na odluku Općinskog vijeća  o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva.

Član  Općinskog izbornog povjerenstva, u skladu sa člankom 2.2 Izbornog zakona BiH,
mora ispunjavati slijedeće opće uslove:

a) da ima pravo glasa;

 b) da ima odgovarajuću stručnu spremu

II

1)Pored navedenih općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:


a) da ima prebivalište na područjuopćine Kreševo;

b) da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS;

c) da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

2)Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:

a) članstvo u izbornom povjerenstvu;

b) članstvo u biračkom odboru.

Izuzetno od odredbi članka 2. iz stava 1.točka a) ovog natječaja, član izbornog povjerenstva može bitio soba sa prebivalištem iz druge općine, ukoliko nema kandidata sa prebivališem u općini Kreševo.

Izuzetno od odredbi članka 2. iz stava 1.točka b)ovog natječaja , član izbornog povjerenstva može biti osoba koje ima završenu višu školu, odnosno VI stupanj stručne spreme ukoliko se radi o općini koja ima manje od  1.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav(1) Izbornog zakona BiH.

Izuzetno od odredbi članka 2.stavak 1.točka c) ovog natječaja, član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETCS bez izbornog iskustva navedenog u čl.2 stav 2.

III.

Sastav Općinskog izbornog povjerenstva mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini.
U sastavu Općinskog izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

IV.

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:

a) koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog
zakona BiH;

b) koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije
(predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog
odbora);

c) koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u
slučajevima predviđenim člankom 2.12 stav 4 Izbornog zakona BiH;

 d) koja je kandidat za izbore za bilo kojurazinu vlasti;

e) kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona
ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri (4) godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;

f) koja obavlja izvršnu funkciju kako je utvrđeno odredbom članka 1.8 stav (6) Izbornog
zakona BiH, odnosno osobe koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH,
Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i općinsko
vijeće, načelnik općine,rukovodeći službenici koje je imenovao načelnik te ostale izvršne funkcije utvrđene zakonom.

V.

Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

                                                                                   VI.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. životopis;
  2. ovjerenu diplomu o stečenoj stručnoj spremi kandidata;
  3. dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provođenju izbora;
  4. ovjerenu kopiju osobne karte;
  5. uvjerenje o prebivalištu izdato od nadležnog organa, ne starije od tri mjeseca;
  6. izjavu o nepostojanju smetnji iz točke IV ovog javnog oglasa (član 2.3 Izbornog zakona BiH) – svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu;
  7. izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata – imenovanog člana izbornog povjerenstva sa posljednjeg popisa stanovništva u BiH – svojeručno potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa;
  8. izjavu o nepostojanju smetnji iz točke V ovog javnog natječaja (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinskog izbornog povjerenstva nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže – svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu;
  9. popunjen Upitnik o podacima kandidata – imenovanog člana izbornog povjerenstva.

                                                                             VII.

Ovaj javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama, na web stranici Općine Kreševo (www.kresevo.ba) i oglasnoj ploči Općine.

Obrasci izjava iz točke VI, pod rednim brojem 6, te Upitnik pod rednim brojem 9. kandidati mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Kreševo ili na web stranici  www.izbori.ba. Izjave iz točke VI, pod rednim brojem 7,8 potrebno je napisati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama

Prijavu na ovaj javni natječaj dostaviti  preporučeno poštom, ili na protokol Općine, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

      „JAVNI NATJEČAJ ZA  IMENOVANJE  DVA ČLANA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA          – NE OTVARAJ“na sljedeću adresu:

 OPĆINA KREŠEVO,
POVJERENSTVO ZA IZBOR,
Fra Grge Martića 49, 71 260 KREŠEVO.

 Po zatvaranju javnog natječaja, Povjerenstvo za izbor izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uvjete tražene javnim natječajem i na one koji ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja. Povjerenstvo će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

OPĆINSKI NAČELNIK

Renato Pejak

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17