Općinsko vijeće

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je zastupničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave izabrano na temelju općeg biračkog prava na izravnim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.
Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnoga djelokruga Općine te obavlja druge poslove sukladno Ustavu, zakonu i ovom statutu.

 

Općinsko vijeće Općine Kreševo ima petnaest (15) vijećnika.

Nikica Tomić (HDZ BIH)

Irena Stanić (HDZ BIH)

Franjo Marijanović (HDZ BIH)

Goran Barešić (HDZ BIH)

Tanja Lalić (HDZ BIH)

Neno Bilić (HDZ BIH)

Mladen Malenica(NSRzB)

Janja Erlbek(NSRzB)

Stjepan Kujundžić (NSRzB)

Edin Ramić (SDA)

Mirsad Beganović (SDA)

Jadranko Lukić (HDZ 1990)

Goran Franjić (HDZ 1990)

Eldin Selimović (SDP  BIH)

Jozo Drljo (HSP  BIH) 

Općinsko se vijeće konstituira izborom predsjedatelja Općinskoga vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina općinskih vijećnika.

Rad je Općinskoga vijeća javan. Iznimno, Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez nazočnosti javnosti.

Mandat vijećnika je četiri godine.

Općinsko vijeće u okviru svoje mjerodavnosti:

1. donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnoga djelokruga Općine;
3. donosi Proračun Općine, godišnje izvješće o izvršenju Proračuna kao i odluku o privremenome financiranju sukladno zakonu;
4. utvrđuje općinsku politiku u okviru mjerodavnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;
5. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
6. donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima Općine sukladno zakonu;
7. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
8. donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnoga zajma i davanju jamstva sukladno zakonu;
9. donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
10. donosi plan korištenja javnih površina;
11. donosi odluke o ustrojstvu mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
12. donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organiziranja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
13. donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
14. donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
15. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
16. bira i razrješava predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Općinskoga vijeća;
17. osniva radna tijela Općinskoga vijeća te bira i razrješava njihove članove;
18. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
19. osniva stručnu službu Općinskoga vijeća;
20. osniva poduzeća i ustanove i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama sukladno zakonu;
21. odlučuje o prestanku rada ustanova i drugih pravnih osoba sukladno zakonu;
22. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno Statutu;
23. razmatra godišnje izvješće o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskoga načelnika;
24. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva općinskoga načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva općinskoga načelnika;
25. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava financijska sredstava za unapređenje njihova rada i kvaliteta usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;
26. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga sukladno zakonu i ovom statutu;
27. analizira stanje javnoga reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema mjerodavnim tijelima;
28. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike sukladno zakonu;
29. donosi poslovnik o svome radu;
30. donosi plan obrane Općine i svoj plan obrane;
31. utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:
     - općinskoga načelnika,
     - državne službenike i namještenike u općinskome tijelu državne službe i Stručnoj službi Općinskoga vijeća,
     - općinskoga pravobranitelja i zamjenika općinskoga pravobranitelja i
     - državne službenike i namještenike u Općinskome pravobraniteljstvu;
32. te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Općinsko je vijeće konstituirano izborom predsjedatelja Općinskoga vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina općinskih vijećnika.

Predsjedatelj Općinskoga vijeća i Općinski načelnik ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda. Predsjedatelj Općinskoga vijeća predstavlja Općinsko vijeće i rukovodi njegovim radom, a u okviru prava i dužnosti Općinskoga vijeća.

Općinsko vijeće može osnovati stručnu službu Općinskoga vijeća za obavljanje stručnih i administrativnih, tehničkih i drugih poslova u svezi s radom Općinskoga vijeća.

Stručnom službom rukovodi tajnik Općinskoga vijeća.

Tajnik Općinskoga vijeća je državni službenik i za svoj rad i rad Stručne službe Općinskoga vijeća odgovara Općinskome vijeću.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Stručne službe Općinskoga vijeća uređuje se odlukom o osnivanju i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji.

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.