Obavijesti načelnika

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JKP „Kostajnica“ doo Kreševo.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BIH

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK

OPĆINA KREŠEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Kreševo, 02.10.2013.godine

 

Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Sl. novine Federacije BiH» br.34/03), a u svezi sa člankom 7.Zakona o javnim  poduzećima u Federaciji BiH (Sl.novine Federacije BiH 8/05.)  i Odluke Općinskog vijeća Kreševo, broj:01-02-1660/13. od 17.09.2013.godine u postupku izbora i imenovanja, Općinski načelnik Općine Kreševo objavljuje:

                                                J A V N I   N A T J E Č A J

 

I Predmet Javnog natječaja

  1. Izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JKP „Kostajnica“ doo Kreševo.

II Opis pozicije

Nadzorni odbor u javnim poduzećima nadležan je da:

-          nadzire rad uprave,

-          imenuje i razrješava članove uprave,

-          predlaže Etički kodeks, poslovnike i druge opće akte koje usvaja Skupština javnog poduzeća,

-          obavlja i druge aktivnosti utvrđene Zakonom i Statutom poduzeća.

Mandat članova Nadzornog odbora je 4 (četri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

Naknada za rad  članova Nadzornog odbora će se utvrditi u poduzeću.

III Kandidati za imenovanje na pozicije u upravnim vijećima moraju ispunjavati:

          -opće i

          -posebne uvjete

  1. opći uvjeti za imenovanje

-    da je državljanin BiH

-          da je stariji od 18 godina

-          da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

-          da se na njega ne odnosi članak IX. Ustava BiH

-          da nije na funkciji u političkoj stranci

-          da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

  1. posebni uvjeti za imenovanje

Pored općih uvjeta,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

       -    završena VSS ili VŠS (VII/VI stupanj stručne spreme)

-          da nije član više od jednog Nadzornog odbora ili Upravnog vijeća.

 

IV Podnošenje prijava

Uz prijavu kandidati trebaju priložit dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

- kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

- uvjerenje o državljanstvu

- ovjeren preslik diplome

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe

-    ovjerenu izjavu da ne podliježe članku IX Ustava BiH

-    ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci

-    ovjerenu izjavu da nije član više od jednog Nadzornog odbora ili Upravnog vijeća

-    uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u propisno zapečaćenoj koverti, osobno ili putem pošte na adresu: Općina Kreševo –Općinski načelnik, ul. Fra G. Martića br.49 Kreševo, uz naznaku «Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova „Nadzornog odbora“- ne otvaraj.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Službenim novinama Federacije BiH»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V Ostale informacije

Povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik će dostaviti rang listu prijedloga za konačno imenovanje Općinskom vijeću u roku od 15 dana.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu poštovani principi i postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje sukladno Zakonu.

Prigovor se podnosi Općinskom vijeću Kreševo, a kopija Ombdsmanu za ljudska prava.               

                                                                                     V.D.OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                               mr.sc. Zdravko Marijanović, dipl.ing.

 

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.