Obavijesti načelnika

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

JAVNI OGLAS O PRODAJI BENZINSKE CRPKE U VLASNIŠTVU OPĆINE KREŠEVO

nacelnik ilustracija

Na temelju članka 19. Zakona o prometu nepokretnosti («Sl.list SR BiH»br.38/78), i Odluke OV-a Kreševo br.01-02-1160 od 10.6.2013.g. i članka 39. Statuta općine Kreševo broj:01-02-670/08 od 08.05.2008.g. Načelnik općine Kreševo raspisuje:

PREDMET PRODAJE:

I. Benzinska crpka na Trosci, Kreševu sagrađena na zemljištu označenom kao k.p. 296 ZID, poslovna zgrada u privredi površine 23 m2 sa pripadajućim zemljištem za redovitu uporabu istog k.p. broj 296 ZID u površini od 1201 m2; te k.p. 295 ZID pašnjak 3. klase u površini od 1360 m2 sve upisano u zk.ul.192 K.O.Mratinići.

II. Početna prodajna cijena Benzinske crpke iznosi 302.297,44 KM, utvrđena je temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevne struke.

Navedena nekretnina može se pogledati od 10.7.2013.godine uz prethodni dogovor i asistenciju djelatnika Službe za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina  Općine Kreševo.

UVJETI PRODAJE:

Javna prodaja vršiti će se putem podnošenja pismenih ponuda. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe  koje prema zakonu mogu stjecati pravo vlasništva.

Kao uvjet za sudjelovanje na oglasu ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne procijenjene vrijednosti nekretnine.

Plaćanje se vrši na  na račun općine Kreševo, broj: 3060420000007903 VRSTA PRIHODA 722439.

Kao najpovoljnija ponuda smatrati će se ponuda ponuđača sa najvećom ponuđenom cijenom.

U slučaju da su ponude istovjetne, prednost ima ponuda ponuđača koji je ranije predao ponudu.

Za ponuđača čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos kaucije se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja prodaje.

Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili iz bilo kojeg razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije, a najpovoljnijom ponudom smatrati će se sljedeća ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom.

Sa ponuđačem koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu za predmetnu nekretninu  zaključiti će se ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji predmetne nekretnine potrebito je osigurati mišljenje javnog pravobranitelja općine Kreševo.

Ugovorom o kupoprodaji predmetne nekretnine iz ovog oglasa, biti će reguliran rok plaćanja kao i vrijeme predaje u posjed kupljene nekretnine.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA:  

Pismene ponude podnose se u zatvorenoj kuverti sa osobnim podacima i potpisom za fizičke osobe, te nazivom i sjedištem firme i potpisom ovlaštene osobe za pravne osobe sa naznakom

POVJERENSTVO ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA ZA PRODAJU NEKRETNINE- BENZINSKA CRPKA   „NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Ponude se mogu dostaviti putem pošte ili direktno na protokol općine Kreševo  „Povjerenstvo za pripremu i provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnine općine Kreševo “ Ul. Fra Grge Martića br.49, 71260 Kreševo.

Ponuda mora biti izražena u konvertibilnim markama / KM.

UZ PONUDU DOSTAVITI:

  1. Dokaz o plaćenoj kauciji

2. Dokaz o registraciji nadležnog organa (rješenje o upisu u sudski registar

za pravne osobe,

3. Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) -za pravne osobe

4. Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama nadležnih organa -za pravne osobe,

5. Uvjerenje o izmirenim obvezama prema PIO/MIO- za pravne osobe ,

6. Potvrda banke o solventnosti tvrtke na dan podnošenja prijave- za pravne osobe,

Ponuđač snosi sve troškove pripremanja ponude, uplate kaucije i sve troškove zaključenja, plaćanja poreza na promet i provođenja ugovora.

MJESTO I OTVARANJE PONUDA:

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u zgradi općine Kreševo, Ul. Fra Grge Martića br.49  u roku od 8 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici uz priloženu punomoć.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Javni oglas biti će objavljen u sredstvima javnog informiranja- Dnevnom  listu , oglasnoj ploči općine Kreševo i na web stranici općine Kreševo.

NAČELNIK OPĆINE

Zdravko Miličević

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.