Početna

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Općinske službe

Načelnik odgovara

OPĆINSKI GLASNIK

Informativni portal

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz proračuna Županije Središnja Bosna za 2017. godine

Na osnovi člana  9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:8/03 i 14/03), te člana 9. i 58.Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 8/05 i 3/10) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport za 2017.godinu, broj:01-02-82/17 od 24.2.2017. godine, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje prijava za dodjelu  sredstava za sport

iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu


I


Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 1/17), a u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona , o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za sport za 2017. godinu, broj:01-02-82/17od         24.2.2017.godine, koji se odnosi na sredstva utvrđena za 17. razdjel, ekonomski kod 614100 sa pozicije „Transfer za sport “.


II

 

Novčana sredstva će se dodjeljivati za sufinansiranje projekata i aktivnosti u cilju ostvarivanja javnog interesa na nivou Srednjobosanskog kantona, u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu.


III

 

Nosioci sportskih aktivnosti: sportski klubovi, sportski klubovi invalidnih lica, sportski savezi, sportisti pojedinci i ostala udruženja iz oblasti sporta, mogu aplicirati na Javni poziv ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da im je sjedište na prostoru SBK/KSB

b) da su registrovani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH 

c) da daju podršku razvoju sporta

d) da daju podršku za aktivnost i uključivanje školske populacije-organizovana sportska takmičenja

e) da daju podršku sportskim aktivnostima osoba sa invaliditetom


IV


Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti iz člana III, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:

 1. učešće na ligaškim prvenstvenim takmičenjima koje organizuju nadležni sportski savezi na prostoru Kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru FBiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja).
 2. aktivnosti i takmičenja sportskih klubova koji nemaju ligaška takmičenja (turniri i sezonska takmičenja)
 3. organizaciju zvaničnih državnih i međunarodnih takmičenja
 4. aktivnosti i takmičenja sportskih klubova invalidnih lica
 5. sportske aktivnosti i takmičenja učenika osnovnih škola, srednjih škola i studenata
 6. pripreme i takmičenja perspektivnih sportista koji su članovi reprezentativnih selekcija BiH
 7. projekte sportskih saveza: organizovanje ligaških takmičenja, seminara, manifestacija od značaja za Kanton i šire, manifestacija koje uključuju masovnije učešće školske djece i omladine s ciljem poboljšanja zdravlja (rekreativni sport i sport za sve)
 8. i druge sportske manifestacije u organizaciji ostalih udruženja iz oblasti sporta


V

       

Sportski klubovi , sportski klubovi invalidnih lica i sportski savezi obavezni su dostaviti sljedeću

dokumentaciju:

 1. Ispravno popunjeni prijavni obrasci (obrazac br.1 popunjavaju sportski klubovi i sportski klubovi

      invalidnih lica; obrazac br. 2 popunjavaju sportski savezi)


Popunjeni prijavni obrasci br.1 za sportske klubove i sportske klubove invalidnih lica moraju biti ovjereni i potpisani od strane odgovarajućeg kantonalnog granskog sportskog saveza (original ili ovjerena kopija).


Klubovi koji su članovi granskih sportskih saveza na federalnom ili državnom nivou, dužni su dostaviti ovjerene i potpisane obrasce od navedenih saveza (original ili ovjerena kopija).


Neovjeren Obrazac od odgovarajućeg granskog saveza, smatrat će se nevažećim.

 1. Prijedlog projekta/programa,obrazac br.4 (manifestacije, priredbe, sportska takmičenja, akcija i sl. - obavezan za sve podnosioce zahtjeva)
 2. Potvrda od banke da isti nije blokiran(ne starije od mjesec dana).
 3. Popunjen obrazac br. 5 - Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobijenih iz Budžeta Kantona u 2016.godini (ukoliko nije dostavljen do momenta raspisivanja Javnog poziva).


Prijavni obrasci br.1, br. 2, obrazac br. 4 (prijedlog projekta) i obrazac br.5  (o namjenskom utrošku

sredstava), mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:


                                                                    www.mozks-ksb.ba


Dostavljanje navedenih dokumenata obavezno je za svakog podnosioca prijave bez obzira da li je prethodnih godina dostavljao traženu dokumentaciju.


VI

 

Prijave za dodjelu sredstava sportistima pojedincima iz člana III ovog Javnog poziva, podnose se isključivo na prijavnom obrascu 3. 


Prijave sportista pojedinaca u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca, kao i prijave sportista koji su članovi neke od reprezentativnih selekcija BiH koje nisu ovjerene od granskog saveza na nivou države, neće se uzimati u razmatranje
.


Sredstva će se dodjeljivati za podršku u radu i takmičenju uspješnim i perspektivnim sportistima sa prostora Kantona, koji postižu zapažene rezultate  na  državnom, balkanskom, evropskom i svjetskom nivou (kadeti, juniori i seniori).


Ukoliko se podnosi prijava za sportistu pojedinca koji je bio uvršten u Program raspodjele sredstava za 2016.godinu, uz prijavni obrazac treba dostaviti i popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobijenih iz Budžeta Kantona u 2016.godini na obrascu br.5.


Prijavni obrasci br.3, obrazac br.4 (prijedlog projekta) i obrazac br.5 (o namjenskom utrošku sredstava), mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (navedena u članu 5.)                                                             

 

                                                                            VII


Ostala udruženja iz oblasti sporta trebaju popuniti obrazac br. 4(prijedlog projekta) i obrazac br.5 (o namjenskom utrošku sredstava), koje mogu preuzeti na stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta(navedena u članu 5.).


VIII

 

Prijave navedenih nosioca sportskih aktivnosti iz člana III. ovog poziva koji su bili uvršteni u Program raspodjele sredstava za sport za 2016. godinu, a koje ne budu sadržavale popunjen obrazac sa narativnim i finansijskim izvještajem o namjenskom utrošku dobijenih sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog Kantona u 2016. godini, uz kopije računa za prijavljeni program/projekat(obrazac br. 5)  neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava za 2017. godinu.

 

Sportski klubovi, sportski klubovi invalidnih lica, sportski savezi, sportisti pojedinci i ostala udruženja iz oblasti sporta, koji nisu dobili sredstva po Javnom pozivu iz Budžeta Kantona za 2016.godinu, također trebaju dostaviti popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava (obrazac br.5), s time da će u odgovarajuće rubrike napisati da nisu dobili sredstva.


Korisnici sredstava dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati finansijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava, te su obavezni, na zahtjev Ministarstva i drugih nadležnih organa, dostaviti iste na uvid.


                                                                          IX


Nakon što Vlada Kantona usvoji Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima, isti su dužni sklopiti Ugovor sa Ministarstvom u kojem će se definisati obaveze nositelja programa/projekta, kao i obaveze Ministarstva.


Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz stava (1) ovog člana, gubi pravo na korištenje sredstava.

                                                                              X

 

Sportski klubovi, sportski klubovi invalidnih lica, sportski savezi, sportisti pojedinci i ostala udruženja iz oblasti sporta, mogu podnijeti zahtjev maksimalno sa dva programa/projekta u toku kalendarske godine.

 

                                                                          XI

 

Prijave na Javni poziv sa obaveznom dokumentacijom navedenom u članu V. (za sportske klubove, sportske klubove invalidnih lica i sportske saveze) , u članu VI (za sportiste pojedince) i u članu VII (za ostala udruženja iz oblasti sporta) dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:


"za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu“- NE OTVARATI.


Rok za dostavu prijava na Javni poziv počinje od dana objave na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta www.mozks-ksb.ba  i traje do 17.4.2017. (Ponedjeljak)


Prijave se dostavljaju na protokol Vlade SBK/KSB ili putem pošte na adresu:


SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

                   

Ul. Stanična 43

72 270 Travnik        

 

       

 

NAPOMENA:

 

Svi prispjeli zahtjevi od 01.01.2017. godine do dana objavljivanja Javnog poziva , a koje su uputili sportski klubovi, sportski klubovi invalidnih lica, sportski savezi, sportisti pojedinci i ostala udruženja iz oblasti sporta , trebaju se ponoviti u skladu sa Javnim pozivom.      

Više informacija i pripadajući obrasci mogu se naći na linku

http://bs.mozks-ksb.ba/clanak-detalji/1745/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-sport


UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.

Vijesti kresevo.info