Početna

E-Uprava

Poštovani posjetitelji,
Trudili smo se na ovoj stranici približiti vam općinsku administraciju i pomoći Vam u rješavanju svakodnevnih poslova ...
 
Na ovom mjestu u narednom periodu bit će dostupne usluge e-Uprave.
 
Pokušat ćemo na svako vaše pitanje odgovoriti, udovoljiti dobronamjernoj sugestiji stoga Vas molimo da nas za sve prijedloge kontaktirate na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
E-uprava

Općinske službe

Načelnik odgovara

OPĆINSKI GLASNIK

Informativni portal

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje otvoreni javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za financiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu.

Zahtjevi se primaju do utroška finansijskih sredstava, a najkasnije do 14.7.2017. godine


I. PREDMET OTVORENOG JAVNOG KONKURSA


Predmet Otvorenog Javnog konkursa 1 je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz Revolving fonda putem kredita za projekte energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao mjera energijske efikasnosti.

Ukupan raspoloživi budžet za ovaj Javni konkurs je 1.670.000,00 KM.


Sredstva iz Revolving fonda se dodjeljuju pod sljedećim uslovima:


• Minimalan iznos kredita po projektu je 25.000,00 KM;

• Maksimalna zaduženost, u bilo kojem trenutku, po korisniku, uključujući sve finansirane projekte iz Revolving fonda je 1.000.000,00 KM;

• Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2% godišnje;

• Grace period: maksimalno do 12 mjeseci;


Otvoreni Javni konkurs je oblik konkursne procedure koji je otvoren je do utroška finansijskih sredstava utvrđenih konkursom ili donošenja Odluke Fonda o zatvaranju istog. Pristigli zahtjevi za finansiranje se evaluiraju u kontinuitetu, po njihovom primitku. Da bi bili odobreni za finansiranje, pored općih moraju zadovoljiti minimalne propisane uslove.


• Kolateral: mjenica i/ili bankovna garancija;

• Rok otplate kredita: do 7 godina uključujući i grace period;

• Troškovi obrade zahtjeva iznose 1% od iznosa ukupnog kredita (minimalni trošak obrade 250,00 KM) i fakturišu se direktno korisnik od strane Banke jednokratno unaprijed, nakon odobrenja zahtjeva od strane Fonda;
• Sredstva se realizuju u skladu sa članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova, ili pozajmica i drugih sredstava Fonda;
• Interna stopa rentabilnosti (IRR) projekta kojim se aplicira veća ili jednaka 10%;

• Diskontovani period povrata projekta kojim se aplicira do 10 godina;
• Neto sadašnja vrijednost (NPV) projekta kojim se aplicira veća ili jednaka 0;

U slučaju odobrenja sredstava korisnik ima pravo raspolaganja istim na sljedeći način:

• jednokratno ili
• maksimalno jednom mjesečno do isteka grace perioda odnosno utroška sredstava. Korisnik se na ovaj Javni konkurs može javiti sa više projekata, s tim da je maksimalna zaduženost, u bilo kojem trenutku, po korisniku, uključujući sve finansirane projekte iz revolving fonda do 1.000.000,00 KM. Jednim projektom se smatra jedan objekat/proces/sistem.II. KORISNICI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA


Pravo na podnošenja zahtjeva na Otvoreni Javni konkurs imaju pravne osobe registrovane kod suda ili organa uprave i to:


a) organi i tijela federalne i kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), ustanove/javne ustanove, te ostali budžetski i vanbudžetski korisnici;

b) privredna društva. Iznimno, u ime korisnika koji nije finansijski samostalan2 zahtjev za finansiranje putem Revolving fonda podnosi njegov osnivač/organ koji ga finansira, a koji će dalje biti evaluiran u smislu kreditne sposobnosti, sklopiti Ugovor o finansiranju sredstvima Revolving fonda, te vraćati kredit.


III. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PROJEKATA


Kvalifikovani projekti energijske efikasnosti su projekti rekonstrukcije, renovacije ili opremanja, sa ciljem investiranja u stalna sredstva, projektovani da smanje potrošnju energije (uz zadržavanje istog ili poboljšanje postojećeg komfora i/ili povećanje efikasnosti proizvodnje industrijskih postrojenja) ili doprinesu povećanju korištenja obnovljive energije na mjestu proizvodnje (obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti).


Subjekt koji ima svojstvo pravne osobe i koji je većinskim dijelom finansiran od strane organa uprave (npr. Javne ustanove iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i sl.)


Kvalifikovani projekti energijske efikasnosti moraju ispunjavati najmanje jedan od uslova:


· Smanjenje potrošnje ukupne (toplotne i električne) energije najmanje za 20% na godišnjem nivou;

· Smanjenje emisija CO2 najmanje za 20% na godišnjem nivou.


Aktivnosti koje mogu biti predmet finansiranja sredstvima iz Revolving fonda su projekti primjene mjera energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti na postojećim:


a) Nestambenim objektima;

b) Industrijskim procesima;

c) Javnoj rasvjeti;

d) Aktivnostima i procesima u obavljanju komunalnih usluga (sistemi daljinskog grijanja, vodovoda i kanalizacije i sl.).


Projekti mogu uključivati mjere koje se odnose na unaprijeđenje arhitektonskograđevinskog, elektro ili mašinskog dijela objekta, instalacija i procesa, javne rasvjete, iskorištenje otpadne toplote, korištenje obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti, mjere povećanja efikasnosti na sistemima proizvodnje i distribucije toplotne energije u sistemima daljinskih grijanja, mjere na efikasnosti distribucije vode, te mjere na povećanju efikasnosti rada elektromotornih pogona i transportnih sistema i sl.


Projekti koji nisu u skladu s navedenim aktivnostima neće biti razmatrani.


Predmet prijave na ovaj konkurs ne mogu biti objekti/procesi koji su namjenjeni za dalju prodaju. Objekti za koje nije riješen imovinsko-pravni status ne mogu biti predmet prijave.


Napomena: Pojam „Industrijski proces“ predstavlja procese koji se odvijaju u industrijskim pogonima, a imaju za cilj stvaranje nove vrijednosti kroz primjenu odgovarajućih tehnologija. Monitoring ostvarenih efekata u nestambenim objektima javnog sektora i sistemima javne rasvjete će se paralelno vršiti i kroz EMIS platformu. S tim u vezi, svi krajnji korisnici iz javnog sektora moraju biti prijavljeni i evidantirani u EMIS-u najdalje do podnošenja prvog izvještaja o ostvarenim uštedama.IV.USLOVI KOJE KORISNICI MORAJU ISPUNITI


Korisnici sredstava iz Revolving fonda moraju ispunjavati sljedeće uslove:


• Da imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

• Da prihvataju uslove finansiranja projekata za koji se odobravaju sredstva iz Revolving fonda propisana općim aktima Fonda;

• Da podnesu Zahtjev za odobravanje sredstava iz Revolving fonda u skladu sa objavljenim konkursom;

• Da imaju vlasništvo nad nekretninom na/u kojoj se provodi projekat koji je predmet Zahtjeva, u slučaju provođenja mjera EE na/u objektima;

• Da udovoljavaju i drugim uslovima utvrđenim konkursom.


Korisnici kredita ne mogu biti pravna lica:


• U stečaju ili u postupku likvidacije;

• Koja imaju nepodmiren dug prema federalnim i državnim institucijama, osim ako isti nije reprogramiran važećim dokumentom;

• Koja ne ispunjavaju uslove za otvaranje transakcijskog računa kod Banke komisionara;

• Koja bez prekida posluju kraće od 6 mjeseci i/ili ne posjeduju zvanične finansijske izvještaje;

• Koja imaju iskazan gubitak iznad visine kapitala prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja;

• Čiji kapital prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja ima vrijednost nižu od iznosa traženog kredita;

• Koja prema CRK izvještaju Centralne Banke Bosne i Hercegovine imaju tekuće plasmane u finansijskim institucijama u kategoriji lošijoj od B (osim u slučaju da obezbijede dokaz o urednom izmirivanju obaveza).


Više informacija na web stranici Ministarstva.

UPOZNAJMO SVOJE KORIJENE!

knjige 2

Iz tiska je izašla knjige Mile Jukića Katolički rodovi župa Kreševo, Lepenica (Banbrdo), Kiseljak i Deževice 1742.-1992. godine.

Knjiga je A4 formata, u dva toma, sa ukupno 484 stranice, a u njoj su obrađeni podrijetlo i vrijeme doseljenja pojedinih rodova, njihova kretanja na navedenom području te doneseni brojni drugi podaci. Tiskana je u tvrdom i u broširanom uvezu.

Osnovu knjige čine popisi katolika u BiH biskupa fra Pavla Dragićevića (1742.) i fra Marijana Bogdanovića (1768.), podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih Franjevačkog samostana Kreševo od 1765.

godine do 1992. godine te matičnih knjiga župa Banbrdo, Kiseljak i Deževice od vremena njihovog osnutka do kraja obrađenog razdoblja.

Obavljena su i terenska te istraživanja dostupne literature vezane za ovu temu.

Kroz matice su obrađena imena više od 150.000 osoba rođenih, vjenčanih i umrlih od 1742. do 1992. godine, a istraženo je podrijetlo te ostali bitni podaci o više stotina prezimena/rodova koji su nekad živjeli ili i danas žive na navedenom području. U knjizi su doneseni i faksimili za većinu prezimena, uglavnom pisani latinskim jezikom. Knjiga se može kupiti kod „Foto-Stanića“, narudžbom kod izdavača, Udruge „Klepsidra“, na e-mail klepsidra.klepsidra@gmail.com, ili kod autora, narudžbom na broj 063/339-639.

Vijesti kresevo.info